Słownik pojęć


  Z

Zadatek

Jest to suma pieniężna lub rzecz, którą jedna ze stron daje drugiej przy zawarciu umowy i ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek powinien być zaliczony na poczet świadczenia strony, która go dała, a jeżeli jest to niemożliwe powinien być zwrócony. W razie rozwiązania umowy lub niewykonania jej wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności lub ponoszą ją obie strony, zadatek powinien być zwrócony.Jest to instytucja prawa zobowiązań.
Kodeks cywilny Art. 394.