Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  Z

Zaliczka na koszty usługi/zlecenia

Zaliczka jest instytucją powszechnie znaną i wykorzystywaną. Żadna ustawa nie wprowadza jej definicji legalnej. Wskazuje się, że jest ona zwrotnym świadczeniem pieniężnym przeznaczonym na poczet ceny albo wynagrodzenia. Zaliczka to rodzaj kredytowania sprzedającego towar lub wykonującego usługę. Do omawianej instytucji licznie odwołuje się ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej również jako: „k.c.”).  Zgodnie z  art. 743 k.c. gdy do wykonania zlecenia biorący zlecenie musi ponieść wydatki, dający zlecenie może na jego żądanie udzielić odpowiedniej zaliczki.  Zgodnie z art. 742 k.c. dający zlecenie  ma obowiązek zwrotu  przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi. Powinien on również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym. Zwrot wydatków poniesionych przez przyjmującego zlecenie ciąży na zleceniodawcy bez znaczenia na odpłatność zlecenia. Znaczenia nie ma również osiągnięty rezultat lub jego brak. Zlecenie powinno zostać wykonane w należyty sposób – według umowy i przyjętych w danej dziedzinie standardów.

Zaliczka na wydatki w celu wykonania zlecenia ma charakter kredytujący dla realizacji zlecenia. Po stronie wykonawcy (biorącego zlecenia) powstaje prawo do żądania zaliczki. 

W wyroku z dnia 20 października 2006 r., IV CSK 134/05Sąd Najwyższy definiował  zaliczkę w następujący sposób:  „jak to określa art. 742 i 743 w zw. z art. 750 k.c., przyjmujący do wykonania usługę nie ma obowiązku wykładania własnych środków lecz powinien otrzymać zaliczkę. Jeśli nie otrzymał zaliczki i na wydatki przeznaczył własne środki to jest uprawniony do niezwłocznego żądania zwrotu tych wydatków. Roszczenie o zwrot staje się wymagalne od momentu, w którym przyjmujący usługę mógł najwcześniej wezwać zlecającego do zwrotu wydatków

Kodeks cywilny odwołuje się do zaliczki także w odniesieniu do:

  • kontraktacji (art. 622, 626 k.c.),
  • przedawnienia (art. 751 k.c.),

umowy składu (art. 8593),Zgodnie z art. 106a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapłata i przyjęcie zaliczki na poczet wykonania świadczenia z umowy, której stroną jest przedsiębiorca i która wymaga fakturowania, rodzi obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej.  Osobną kategorię stanowi zaliczka na podatek dochodowy uregulowana prze ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z zm.),
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Zobacz także: