Słownik pojęć

  Z

Znak towarowy

Własność intelektualną należy odnosić do wytworów będących efektem twórczej, indywidualnej pracy człowieka, stypizowanymi w ramach prawa autorskiego i autorskich praw pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.) i prawa własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.), a także do tajemnic przedsiębiorstwa i know-how.

Przedmiotem własności przemysłowej są:

 • wynalazki,
 • wzory użytkowe,
 • wzory przemysłowe,
 • znaki towarowe,
 • oznaczenia geograficzne,
 • topografie układów scalonych.

Przez znak towarowy (trademark) należy rozumieć każde oznaczanie, które umożliwia odróżnienie towarów i przedstawienie ich w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony. Ustawodawca wskazał przez wyliczenie otwarty katalog oznaczeń mających zdolność do uznania za znak towarowy:

 • wyraz/y,
 • nazwisko,
 • rysunek,
 • litera,
 • cyfra,
 • kolor,
 • forma przestrzenna,
 • dźwięk,
 • kształt towaru lub opakowania,
 • gesty,
 • znaki zapachowe.

Znaki towarowe i ich ochrona pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i innych organizacji. Popularnie określa się je jako loga. Na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ray (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i ustawy krajowej, znak towarowy posiada tożsamą definicję. Nie można uznać za znak towarowy oznaczenia, które nie spełnia ustawowych przesłanek, a zwłaszcza takiego, które zawiera symbol obcego państwa, nazwę, jej skrót bądź symbol organizacji międzynarodowej, zagraniczne urzędowe oznaczenie czy stempel kontrolny lub gwarancyjny. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2012 r. sygn. IV CSK 23/12 trafnie przedstawił rolę znaków towarowych z perspektywy obrotu gospodarczego i prawnego: „udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się z ustawowym obowiązkiem jego używania dla towarów (usług), dla których został zarejestrowany, w celu odróżnienia oznaczonych nim towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów i usług innego przedsiębiorstwa”. 

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wymaga odpowiednio zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP. Okres ochronny wynosi 10 lat z możliwością przedłużenia. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo do wyłączonego korzystania ze znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze kraju.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324). 

Źródła:

 1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2012 r. sygn. IV CSK 23/12

Zobacz także: