Kazusy prawne

Rozwój „gry komputerowej” w pewnych aspektach jest działalnością badawczo-rozwojową, a więc pozwala na skorzystanie z ulgi B+R

Ulga B+R to potocznie tak nazywana ulga polegająca na możliwości odliczania kosztów kwalifikowanych pracowniczych poniesionych w ramach działalności badawczo-rozwojowej od podstawy opodatkowania. Ulga ta efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Rozwój nowych produktów, a także inwestowanie w udoskonalenie w niektórych przypadkach produktów już istniejących, można klasyfikować jako wykonywanie działalności badawczo-rozwojowej, co umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania określonych kosztów, także pracowniczych, uzyskania przychodów (stanowiących tzw. „koszty kwalifikowane").

 

Stan faktyczny[1]:

Spółka X prowadzi działalność gospodarczą w branży IT polegającą na tworzeniu gier, zarówno nowych, jak i produkcji kolejnych edycji gier wyprodukowanych wcześniej, a także polegającą na prowadzeniu prac związanych z rozwojem swoich produktów.

Na dynamicznie rozwijającym się rynku gier komputerowych ulepszanie produktów oraz tworzenie nowych, bardziej zaawansowanych technologicznie, a więc bardziej atrakcyjnych dla potencjalnych użytkowników – graczy komputerowych, jest konieczne dla utrzymania poziomu konkurencyjności na rynku. Stała dbałość o jakość i rozwój produktów Spółki X wymagała ponoszenia wysokich kosztów pracowniczych, ponieważ Spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, w tym przede wszystkim informatyków, z czego duża część dedykowana jest do zajmowania się pracami związanymi z rozwojem i ulepszaniem programów gier.

Praca nad rozwojem gier w Spółce X obejmuje dwa podstawowe rodzaje:

  1. Rozwój całkowicie nowych produktów - polega na tworzeniu nowych produktów: całkowicie nowych gier lub kolejnych edycji już wyprodukowanych. Rozwój nowych produktów może dotyczyć pozycji nieoferowanych na rynku lub oferowanych na rynku przez konkurencję, jednak nie przez Spółkę X. W tym przypadku opracowanie nowej gry stanowi autorskie rozwiązanie Spółki od zaprojektowania, przez pisanie kodu źródłowego po opracowanie grafik i testy.
  2. Rozwój istniejących produktów - w przypadku istniejących gier, w celu ich poprawnego funkcjonowania i ulepszania, Spółka stale monitoruje zachowania graczy oraz zgłaszane problemy. W tym przypadku prace rozwojowe mają dwojaką postać. Po pierwsze, dotyczą dodawania nowych funkcji do gier, takich jak: zmiany warunków atmosferycznych, nowe przedmioty itp. Drugi typ prac „ulepszających” gry to także rozwiązywanie problemów, które nie zostały zidentyfikowane podczas fazy produkcji takich jak np. problemy z logowaniem, brak aktualizacji wyposażenia gracza.

 

Zagadnienie prawne:

Czy prace nad rozwojem gier obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów oraz rozwój istniejących produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy o CIT, a tym samym ich wykonywanie uprawnia do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową i dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania?

 

Odpowiedź:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że prace wykonywane przez pracowników Spółki X w opisanym zakresie nad rozwojem gier obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów oraz rozwój istniejących produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazanej w ustawie o CIT, co uprawnia do skorzystania z ulgi i dokonania stosownych odliczeń.

Organ podatkowy w części dotyczącej rozwiązywania problemów, które nie zostały zidentyfikowane podczas fazy produkcji, uznał, że nie można zakwalifikować tej kategorii prac do działalności badawczo-rozwojowej, co powoduje niemożność skorzystania z ulgi na tej podstawie. Czynności takie nie spełniają definicji prac rozwojowych, tj. nie mają na celu nabywania, łączenia, kształtowania czy wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, lecz są dokonywane w celu umożliwienia prawidłowego korzystania z produktów. Czynności usuwania błędów poprzez rozwiązywanie niezidentyfikowanych w fazie produkcji problemów są elementem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą produktów oraz usług.

 

Uzasadnienie:

Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o:

1. działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (pkt 26);

2. badaniach naukowych - oznacza to:

- badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

- badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,

- badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych (pkt 27);

3. pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

- opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

- opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna (pkt 28).

Tworzenie nowych gier, ich kolejnych edycji, dodawanie nowych elementów do gier, ich ulepszanie jest zatem klasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa, w związku z tym umożliwia korzystanie z ulgi.

Ważne:

Każda interpretacja podatkowa dotyczy indywidualnej sytuacji prawnopodatkowej konkretnego podmiotu o nią występującego i wydawana jest w oparciu o stan faktyczny danej sprawy. Jeśli chcesz wyjaśnić wątpliwości i uchronić się przed negatywnymi skutkami błędnej interpretacji przepisów w materii podatków, złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową skierowany do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który od 1 marca 2017 r. zajmuje się wydawaniem interpretacji.

Wzory wniosków, dane adresowe oraz szczegółowe informacje dotyczące występowania o indywidualną interpretację podatkową można znaleźć na stronie Krajowej Informacji Skarbowej pod adresem www.kis.gov.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2019 poz. 865 t.j.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2019 poz. 1387 t.j.)

--

[1] Interpretacja indywidualna Dyrektora Informacji Skarbowej z dnia 6 września 2017 r., 0111-KDIB1-3.4010.165.2017.2.APO

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny