Kazusy prawne

Możliwość skorzystania z tzw. ulgi IP Box przez Informatyka

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 t.j) (dalej jako: „ustawa PIT”), możesz opodatkować uzyskiwane przez Ciebie dochody z „kwalifikowanych” praw własności intelektualnej, preferencyjną stawką podatkową 5% (tzw. ulga IP Box). Jeżeli jesteś Informatykiem i masz wątpliwości czy aby na pewno możesz zastosować tę ulgę w swojej działalności, przeczytaj poniżej zamieszczony kazus.

Stan faktyczny

Pan A. prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą o charakterze badawczo-rozwojowym zarejestrowaną w Polsce. W ramach swojej działalności Pan A. obsługuje Firmę B. z siedzibą w Polsce oraz Firmę C. z oddziałem w Polsce. W ramach umów zawartych z tymi Firmami, Pan A. wytwarza oprogramowanie oraz przenosi prawo własności intelektualnej za wynagrodzeniem.

Pan A. płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Polsce. Pan A. prowadzi księgę przychodów i rozchodów w której zapisuje każde uznane za kwalifikowane prawo własności intelektualnej powstałe w ramach każdej z umów zawartych z Firmami B. i C. Tym samym, możliwe jest ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu w odniesieniu do każdego z ww. praw.

Problem prawny

Czy dochody uzyskane w ramach działalności gospodarczej opisane w przedstawionym powyżej stanie faktycznym można opodatkować stawką 5% wynikającą z art. 30ca ustawy PIT?

Rozwiązanie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji Indywidualnej z dnia 23 września 2019 r. (sygn. akt 0114-KDIP3-1.4011.406.2019.2.MG) dotyczącej podobnego stanu faktycznego, stwierdził, że Wnioskodawca może opodatkować dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową 5%, jednak z pewnymi zastrzeżeniami.

Uzasadnienie

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy czym jest tzw. ulga IP Box. W tym celu, wskazać należy, że nowy art. 30ca ustawy PIT wprowadził korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców osiągających dochody z tytułu praw własności intelektualnej. Wprowadzone rozwiązanie podatkowe polega na opodatkowaniu stawką podatkową 5% dochodów uzyskanych z tytułu praw własności intelektualnej, jeżeli podatnik jest ich właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub jest uprawniony do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej pod warunkiem, że prawo będzie chronione przez regulacje krajowe lub międzynarodowe, np. patent lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (tzw. ulga IB Box).

Ulga IP Box obejmuje dochód pozyskany przez przedsiębiorcę na podstawie opłat i innych należności związanych ze sprzedażą lub wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (np. umowy licencyjnej), w tym dochód uwzględniony w cenie sprzedaży. Przy czym, przedsiębiorca musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej.

W celu skorzystania z ulgi IP Box podatnik musi prowadzić ewidencję w sposób umożliwiający określenie podstawy opodatkowania. W szczególności z ewidencji musi wynikać powiązanie kosztów prac badawczo-rozwojowych z dochodami z tytułu praw własności intelektualnej powstałymi wskutek ww. prac.

W tym miejscu wyjaśnić również należy, że w art. 30 ca ust. 2 ustawy PIT zawarty został katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Zgodnie z ww. przepisem, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się również do prawa autorskiego oraz międzynarodowej regulacji w zakresie przepisów dotyczących ulgi IP Box, tj. Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z art. 34 Raportu program komputerowy, w tym oprogramowanie stanowi aktywo ekwiwalentne patentowi, ponieważ również jest nowatorskie, a więc wynika z prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, którą stymulują przepisy wprowadzające ulgę IP Box. Ponadto, w części państw oprogramowanie korzysta z ochrony patentowej, a więc również z ulgi IP Box, a w części, m.in. w Polsce, z ochrony prawa autorskiego. Niezasadnym zatem byłoby nieobjęcie ulgą oprogramowania wyłącznie z powodu różnic w wewnętrznych regulacjach prawnych państw.

Wobec powyższego, w przedstawionym stanie faktycznym nie ma przeciwskazań do skorzystania z ulgi IP Box, bowiem Pan A. prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce polegającą na prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej. W ramach tej działalności Pan A. wytwarza oprogramowanie programu komputerowego i prowadzi szczegółową ewidencję w zakresie praw własności intelektualnej. Zostały zatem spełnione wszystkie przesłanki do skorzystania z tzw. ulgi IP Box.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 t.j)
  • Interpretacja indywidualna z dnia 23 września 2019 r. (sygn. akt 0114-KDIP3-1.4011.406.2019.2.MG).

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny