Kazusy prawne

Możliwość skorzystania z tzw. ulgi IP Box przez Informatyka

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j) (dalej jako: „ustawa PIT”), możesz opodatkować uzyskiwane przez Ciebie dochody z „kwalifikowanych” praw własności intelektualnej, preferencyjną stawką podatkową 5% (tzw. ulga IP Box). Jeżeli jesteś Informatykiem i masz wątpliwości czy aby na pewno możesz zastosować tę ulgę w swojej działalności, przeczytaj poniżej zamieszczony kazus.

Stan faktyczny

Pan A. prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą o charakterze badawczo-rozwojowym zarejestrowaną w Polsce. W ramach swojej działalności Pan A. obsługuje Firmę B. z siedzibą w Polsce oraz Firmę C. z oddziałem w Polsce. W ramach umów zawartych z tymi Firmami, Pan A. wytwarza oprogramowanie oraz przenosi prawo własności intelektualnej za wynagrodzeniem.

Pan A. płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Polsce. Pan A. prowadzi księgę przychodów i rozchodów w której zapisuje każde uznane za kwalifikowane prawo własności intelektualnej powstałe w ramach każdej z umów zawartych z Firmami B. i C. Tym samym, możliwe jest ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu w odniesieniu do każdego z ww. praw.

Problem prawny

Czy dochody uzyskane w ramach działalności gospodarczej opisane w przedstawionym powyżej stanie faktycznym można opodatkować stawką 5% wynikającą z art. 30ca ustawy PIT?

Rozwiązanie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji Indywidualnej z dnia 23 września 2019 r. (sygn. akt 0114-KDIP3-1.4011.406.2019.2.MG) dotyczącej podobnego stanu faktycznego, stwierdził, że Wnioskodawca może opodatkować dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową 5%, jednak z pewnymi zastrzeżeniami.

Uzasadnienie

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy czym jest tzw. ulga IP Box. W tym celu, wskazać należy, że nowy art. 30ca ustawy PIT wprowadził korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców osiągających dochody z tytułu praw własności intelektualnej. Wprowadzone rozwiązanie podatkowe polega na opodatkowaniu stawką podatkową 5% dochodów uzyskanych z tytułu praw własności intelektualnej, jeżeli podatnik jest ich właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub jest uprawniony do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej pod warunkiem, że prawo będzie chronione przez regulacje krajowe lub międzynarodowe, np. patent lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (tzw. ulga IB Box).

Ulga IP Box obejmuje dochód pozyskany przez przedsiębiorcę na podstawie opłat i innych należności związanych ze sprzedażą lub wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (np. umowy licencyjnej), w tym dochód uwzględniony w cenie sprzedaży. Przy czym, przedsiębiorca musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej.

W celu skorzystania z ulgi IP Box podatnik musi prowadzić ewidencję w sposób umożliwiający określenie podstawy opodatkowania. W szczególności z ewidencji musi wynikać powiązanie kosztów prac badawczo-rozwojowych z dochodami z tytułu praw własności intelektualnej powstałymi wskutek ww. prac.

W tym miejscu wyjaśnić również należy, że w art. 30 ca ust. 2 ustawy PIT zawarty został katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Zgodnie z ww. przepisem, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się również do prawa autorskiego oraz międzynarodowej regulacji w zakresie przepisów dotyczących ulgi IP Box, tj. Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z art. 34 Raportu program komputerowy, w tym oprogramowanie stanowi aktywo ekwiwalentne patentowi, ponieważ również jest nowatorskie, a więc wynika z prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, którą stymulują przepisy wprowadzające ulgę IP Box. Ponadto, w części państw oprogramowanie korzysta z ochrony patentowej, a więc również z ulgi IP Box, a w części, m.in. w Polsce, z ochrony prawa autorskiego. Niezasadnym zatem byłoby nieobjęcie ulgą oprogramowania wyłącznie z powodu różnic w wewnętrznych regulacjach prawnych państw.

Wobec powyższego, w przedstawionym stanie faktycznym nie ma przeciwskazań do skorzystania z ulgi IP Box, bowiem Pan A. prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce polegającą na prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej. W ramach tej działalności Pan A. wytwarza oprogramowanie programu komputerowego i prowadzi szczegółową ewidencję w zakresie praw własności intelektualnej. Zostały zatem spełnione wszystkie przesłanki do skorzystania z tzw. ulgi IP Box.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j.)
  • Interpretacja indywidualna z dnia 23 września 2019 r. (sygn. akt 0114-KDIP3-1.4011.406.2019.2.MG).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT