Słownik pojęć


  S

Świadczenie przez osobę trzecią

Zobowiązanie się wobec drugiej strony, że trzecia osoba zaciągnie zobowiązanie (zawsze umową) lub będzie coś świadczyła. Jeżeli w umowie zastrzeżono, ze osoba trzecia zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni określone świadczenie, ten kto takie przyrzeczenie uczynił, odpowiada za szkodę, którą druga strona ponosi przez to, że osoba trzecia odmawia zaciągnięcia zobowiązania albo nie spełnia świadczenia. Może jednak zwolnić się od obowiązku naprawienia szkody spełniając przyrzeczone świadczenie, chyba że sprzeciwia się to umowie lub właściwości świadczenia. Jeżeli osoba trzecia zobowiązała się przez umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia, jest ona odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie żądał od niego spełnienia świadczenia.
Kodeks cywilny Art. 391