Słownik pojęć


  S

Świadczenia ekwiwalentne


Świadczenia ekwiwalentne są elementem (przedmiotem) umów wzajemnych, dwustronnie zobowiązujących (obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem, co do wartości rynkowej świadczenia drugiej). W umowie o świadczenie ekwiwalentne, każda ze stron jest jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem drugiej strony, a otrzymywane świadczenie jest odpowiednikiem świadczenia zwrotnie świadczonego. Równoważność obu świadczeń wskazuje na typ świadczenia: ekwiwalentne. Świadczeniem ekwiwalentnym jest np. każde ze świadczeń z umowy kupna-sprzedaży: wartości towaru odpowiada cena, jako świadczenie pieniężne ekwiwalentne do spełnionego świadczenia wzajemnego, to jest przeniesienie własności produktu (towaru). Ekwiwalentność świadczeń ma znaczenie z uwagi na wymogi prawa finansowego, w tym podatkowego i rachunkowości (bilansowe). Brak ekwiwalentności może oznaczać opodatkowanie ,,nieodpłatnej’’ (nieekwiwalentnej) części świadczenia lub sankcyjne podatki oraz kary (np. w przypadku VAT).