Umowa o pracę

Umowa o pracę jest sposobem nawiązania stosunku pracy. Do jej zawarcia dojdzie, gdy strony umowy, czyli pracodawca i przyszły pracownik dojdą do porozumienia w kwestii wszystkich warunków podlegających ustaleniu w trakcie negocjacji. Umowa o pracę określa strony, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy (art. 29 k.p. (Dz. U. 2014, poz. 1502)).

Przed zawarciem umowy powinieneś poznać również inne formy zatrudnienia. W tym celu przeczytaj Poradę: Zatrudnianie. Jeżeli podejmiesz decyzję o zawarciu Umowy o pracę z pracownikiem, powinieneś wybrać odpowiedni dla Ciebie i przyszłego pracownika rodzaj umowy. Zapoznaj się więc z opisami i uwagami do prezentowanych poniżej wariantów Umowy o pracę. Mamy nadzieję, że pomoże Ci to dokonać prawidłowego wyboru.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Umowa o pracę na czas określony

Wariant I

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony jest zawierana na okres kończący się z upływem oznaczonego terminu, czyli tygodnia, miesiąca, dwóch tygodni, dwóch miesięcy, pół roku lub z datą wyznaczoną konkretnie przez strony, np.: 15 marca. Możliwe jest także zajście zdarzenia, które spowoduje rozwiązanie stosunku pracy (np. powrót chorującego pracownika, którego pracownik zastępował, wyczerpanie zapasów surowca).

Kodeks Pracy: art. 25 (1) § 1: . Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.; art. 25 (1) § 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

Wariant II Umowa o pracę na czas nieokreślony

Wariant II

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Standardowa umowa o pracę na czas nieokreślony jest to umowa obowiązująca do czasu jej wypowiedzenia lub rozwiązania za zgodą stron, czyli ustania w następstwie oświadczeń woli obu stron stosunku pracy (porozumienie rozwiązujące) lub jednej z nich (wypowiedzenie albo rozwiązanie bez wypowiedzenia). Rozwiązanie umowy może także nastąpić na skutek zajścia zdarzenia, z którym prawo wiąże wygaśnięcie stosunku pracy (np. śmierć, długotrwała choroba, przejście na emeryturę).

Wariant III Umowa o pracę zawarta na okres próbny

Wariant III

Umowa o pracę zawarta na okres próbny

Celem Umowy na okres próbny jest ocena przez pracodawcę przydatności pracownika i ocena przez pracownika warunków zatrudnienia. Może zostać zawarta czas nieokreślony lub określony. Taka umowa może być zawarta na okres do 3 miesięcy i rozwiązuje się z nadejściem umówionego terminu (łatwa do rozwiązania z uwagi na krótkie okresy wypowiedzenia i brak wymogu istnienia przyczyny wypowiedzenia).

Kodeks pracy ustanawia maksymalny czas trwania umowy na okres próbny, na 3 miesiące, zawarcie kolejnej umowy tego rodzaju uznaje się za obejście prawa. Następna może być na czas określony ale z ostrożności już tylko jedna gdyż może powstać zarzut obejścia prawa.

Wariant IV Umowa o pracę zawarta na czas wykonywania pracy

Wariant IV

Umowa o pracę zawarta na czas wykonywania pracy

Umowa na czas określony i na czas wykonania pracy charakteryzuje się tym, że termin końcowy wyznacza wykonanie zadania (np. zbiór porzeczek w przedsiębiorstwie ogrodniczym, budowa obiektu). Termin ustania stosunku pracy nie jest zatem określony konkretną datą lecz zdarzeniem w obszarze stanów faktycznych bądź prawnych. Przykładowo, zatrudniając na umowę o pracę plastyka do opracowania projektów oznaczeń, znaków towarowych, logo, można określić termin ustania stosunku pracy przez przekazanie ostatniego z zamówionych utworów lub przez odbiór przez pracodawcę, co uznaje się za zdarzenie prawne (zatwierdzenie, nabycie praw majątkowych i powstanie prawa do wynagrodzenia). Innym przykładem może być forma mieszana, gdy zastrzega się w umowie, iż pracownik zostaje zatrudniony dla archiwizacji dokumentów pracodawcy z wcześniejszych lat (wymienionych w umowie lub załączniku), a umowa wygaśnie z chwilą zakończenia archiwizowania w oznaczony w umowie sposób, nie później niż w określonym terminie.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki