Słownik pojęć

  P

Przecena

W ujęciu potocznym oznacza wyznaczenie niższej ceny towaru lub usługi niż te, które wcześniej były oferowane (zwykle przez producenta lub dostawcę). Najczęściej przecena spowodowana jest potrzebą jak najszybszego zbycia towaru, który nie sprzedawał się w cenie wyższej lub jest spowodowana jego wadą fabryczną.

Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przestał obowiązywać przepis nakładający obowiązek informowania o przyczynie obniżenia ceny towaru.Nowa regulacja powoduje konieczność  samodzielnej oceny przez konsumenta jaka jest przyczyna tej obniżki. W dalszym ciągu konsumentowi przysługuje jednak ochrona w przypadku, gdy towar jest wybrakowany. Wówczas ma on prawo do odstąpienia od umowy, może domagać się usunięcia wad, wymiany rzeczy lub dalszego obniżenia ceny.

W praktyce często zdarza się, że sprzedawcy chcą z użyciem ceny wprowadzić konsumenta w błąd.Zachowanie takie jest sankcjonowanew art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, który stanowi, że praktyka stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w sposób istotny zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie lub po jej zerwaniu. W szczególności za taką praktykę będzie uznane wprowadzenie w błąd  poprzez podanie jako ceny sprzed przeceny takiej, która nie była nigdy stosowana. Bez względu na przesłanki określone powyżej, nieuczciwą praktyką rynkową jest „prowadzenie działalności w formie systemu konsorcyjnego lub organizowanie grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie konsorcyjnym”(art. 4 ust. 3 ww. Ustawy).

Zgodnie z art. 12 pkt. 1 w/w  Ustawy w   razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

„1) zaniechania tej praktyki; 

2) usunięcia skutków tej praktyki; 

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; 

4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu; 

5) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów”.Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 2070).

Zobacz także: