Słownik pojęć

  P

Praca zdalna

Praca zdalna (telepraca) jest formą wykonywania pracy w ramach stosunku pracy i została uregulowana w kodeksie pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku) – dale również jako „k.p”. Zawiera takie same elementy jak zwykły stosunek pracy tj. odpłatność, osobiste świadczenie oraz podporządkowanie.

Tym co odróżnia telepracę od „zwykłego” stosunku pracy jest to, że może być ona wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Przez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Telepracownikiem jest więc pracownik, który wykonuje pracę poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i tak też przekazuje pracodawcy wyniki swojej pracy.

Ustalenie formy umowy o telepracę może nastąpić:

  • przy zawieraniu umowy o pracę,
  • w trakcie zatrudnienia (modyfikacja umowy o pracę)

Może ono powstać na podstawie: porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.

Do wykonywania telepracy kodeks wymaga umowy między pracownikiem, a pracodawcą. Pracodawca nie może w sposób jednostronny zobowiązać pracownika do wykonywania telepracy.

Każda ze stron może, w ciągu 3 miesięcy od podjęcia pracy w formie telepracy od zawarcia umowy bądź zmiany formy zatrudnienia, wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.

Brak zgody pracownika na zmianę wykonywania pracy w trybie art. 67§ 3 k.p., a także zaprzestanie wykonywania telepracy w trybie w art. 67k.p. nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy!

Pracodawca w przypadku zawierania umowy o telepracę musi ustalić i przekazać informacje, o których mowa w art. 29 § 3 k.p., a także:

  1. określić jednostkę organizacyjną, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika;
  2. wskazać osoby lub organ, odpowiedzialnych za współpracę z telepracownikiem oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy.

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy. Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy, a także w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy, będzie to na przykład określone pomieszczenie miejsca pracy, a nie całe mieszkanie. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1320).

Zobacz także: