Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  P

Pozew zbiorowy

Pozew zbiorowy został uregulowany w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Pozwem nazywamy pismo procesowe, składane przez powoda w procesie cywilnym, wszczynające postępowanie w sprawie. Dawniej pozwem nazywano też pismo wzywające pozwanego na rozprawę.

Pozew powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego wskazane w art. 126 oraz warunki pozwu wskazane art. 187 ustawy z dnia 24 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: „k.p.c.”).
Szerzej na ten temat piszemy w definicji „Pozew”. 

Pozew dochodzący roszczeń w postępowaniu grupowym (czyli powszechnie nazywany pozwem zbiorowym) różni się trochę wymogami od klasycznego pozwu.

Pozew zbiorowy może zostać złożony w imieniu grupy co najmniej 10 osób, które dochodzą roszczenia jednego rodzaju, opartego na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.

Pozew złożony w postępowaniu grupowym nie może dotyczyć roszczeń o ochronę dóbr osobistych, z wyjątkiem roszczeń wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, w tym roszczeń przysługujących najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, zmarłego wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

Ponadto, postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona poprzez zrównanie wysokości roszczenia dochodzonego przez członków grupy lub podgrupy (liczące przynajmniej dwie osoby).

Wszystkie pozwy grupowe powinny być składane do sądu okręgowego przez reprezentanta grupy. Takim reprezentantem może być jeden z jej członków bądź powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących mu uprawnień.

W przeciwieństwie do klasycznego pozwu, w postępowaniu grupowym obowiązuje tzw. przymus adwokacko – radcowski. Oznacza to, że grupa musi być reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, którym jest adwokat bądź radca prawny.
Pozew składany w postępowaniu grupowym, poza wymogami, o których piszemy w definicji POZEWpowinien także zawierać

  • wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  • wskazanie roszczenia dochodzonego pozwem oraz podstawy faktycznej roszczenia
  • w przypadku roszczeń pieniężnych - dokonanie ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy bądź członków podgrupy; określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy bądź podgrup;
  • oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U 2020.466 t.j.);
  • Ustawa z dnia 24 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (Dz.U 2020. 1575 t.j.)

Lista przydatnych materiałów