Słownik pojęć

  P

Pozew

Pozwem nazywamy pismo procesowe, składane przez powoda w procesie cywilnym, wszczynające postępowanie w sprawie. Dawniej pozwem nazywano też pismo wzywające pozwanego na rozprawę.

Pozew powinien spełniać warunki pisma procesowego wskazane w art. 126 oraz warunki pozwu wskazane art. 187 ustawy z dnia 24 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: „k.p.c.”).

Pozew jako pismo procesowe powinien spełniać warunki wskazane w art 126 k.p.c. i zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia;
 • w przypadku, gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Ponadto, pozew spełniając wymogi z art. 187 k.p.c., powinien zawierać:

 • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pozew może także zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy.

Pozew kierujemy do sądu właściwego do rozpoznania sprawy osobiście bądź poprzez profesjonalnego pełnomocnika.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, pozew może dotyczyć :

 • powództwo o świadczenie, a więc o nakazie dokonania określonej czynności przez pozwanego;
 • powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego;
 • powództwo o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (Dz.U 2020. 1575 t.j.)

Lista przydatnych materiałów