Słownik pojęć

  P

Potwierdzenie zawarcia umowy

Każda odpowiedź na ofertę, która wyraża (stanowi) oświadczenie woli jej przyjęcia stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach oferty chyba, że co innego zastrzeżono w ofercie lub strona rozpoczyna rokowania. Odpowiedź na ofertę nie zmieniającą istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W stosunkach między przedsiębiorcami strony będzie wiązać umowa o treści określonej w ofercie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. Potwierdzeniem zawarcia umowy może być milczące przyjęcie oferty, czyli brak odpowiedzi na ofertę otrzymaną przez przedsiębiorcę w ramach jego działalności od osoby z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych.

Dla pełnego zobrazowania kwestii potwierdzenia zawarcia umowy należy wskazać ustawowe znaczenie następujących pojęć:

  1. Oświadczenie woli. Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”) oświadczeniem woli jest każde zachowanie się osoby, które w sposób dostateczny wyraża jej wolę także przez ujawnienie jej w postaci elektronicznej.
  2. Oferta. Zgodnie z art.66 k.c. ofertą jest oświadczenie woli złożone drugiej osobie jeśli określa istotne postanowienia przyszłej umowy. 
  3. Milczące przyjęcie oferty. Zgodnie z art. 69 k.c. rozumie się przez to sytuację, w której druga strona we właściwym czasie nie przystąpi do złożonej oferty, gdy według zwyczaju w danych stosunkach lub według treści oferty, potwierdzenie drugiej strony o przyjęciu oferty nie jest wymagane.

Na gruncie Kodeksu cywilnego potwierdzenie zawarcia umowy występuje także w innym znaczeniu. Odnosi się ono przede wszystkim do sytuacji, w której zamiast osoby uprawnionej, działał inny podmiot, a ustawa dla ważności czynności prawnej wymaga jej potwierdzenia. Poniżej przykłady:

  1. „Jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta” (art. 39 §1 k.c.).
  2. „Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela” (art. 18 §1 k.c.).
  3. „Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta” (art. 103 §1 k.c.).
  4. „Każda ze stron może żądać od drugiej pisemnego potwierdzenia treści umowy oraz postanowień ją zmieniających lub uzupełniających. Zrzeczenie się tego uprawnienia jest nieważne” (art. 7582 k.c.).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Zobacz także: