Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018
  P

Potrącenie

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Nie mogą być umorzone przez potrącenie:
1) wierzytelności nieulegające zajęciu (np. przedmioty urządzenia domowe, żywy inwentarz zaspakajający potrzeby żywieniowe dłużnika i rodziny; przedmioty niezbędne do nauki)
2) wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania;
3) wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych;
4) wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.
Kodeks cywilny Art. 498, 505