Słownik pojęć

  P

Podpis kwalifikowany

Elektroniczny podpis kwalifikowany od dnia 6 października 2016 roku zastąpił bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Jest środkiem identyfikacji elektronicznej wydanym w  przyłączonym do węzła krajowego systemie identyfikacji elektronicznej. Podpis kwalifikowany jest elektronicznym narzędziem stworzonym dla przedsiębiorców, organizacji, instytucji a także osób prywatnych celem składania przez nich oświadczeń przez Internet. Oświadczenie opatrzone podpisem kwalifikowanym ma moc prawną równoważną własnoręcznie złożonemu podpisowi zgodnie z art. 60 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Ustawodawca odniósł się również do tej kwestii w art. 781Kodeksu cywilnego: „§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. § 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”.Podpis kwalifikowany może być wykorzystywany do podpisywania umów, wniosków, podań i pism, podpisywania wystawionych faktur w formie elektronicznej, rejestrowania działalność gospodarczej, składania poświadczenia w banku, składania deklaracji podatkowych, składania zgłoszeń do ZUS. Można wyróżnić kwalifikowany i niekwalifikowany podpis elektroniczny. Podpis niekwalifikowany nie jest opatrzony właściwym certyfikatem, i nie wywołuje on skutków takich jak podpis kwalifikowany bądź podpis własnoręczny, jednakże można go wykorzystywać np. do kontaktu z urzędami gdy wyraźnie zaznaczona jest informacja o braku wymogu podpisu kwalifikowanego, opatrzonego certyfikatem.

Podpis kwalifikowany wywołuje skutki prawne, tylko wtedy gdy w trakcie składania podpisu objęty był on ważnym certyfikatem. Jeżeli certyfikat był nieważny, bądź podpis został złożony w trakcie zawieszenia ważności certyfikatu, podpis nie wywołuje skutków prawnych. Jest to usługa komercyjna, a więc wiąże się z odpłatnością (abonament, program, czytnik).

Certyfikacje podpisu świadczą poniższe firmy:

Unizeto: Certyfikat Centrum (https://www.unizeto.pl/)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Certyfikat Sigillum (http://www.sigillum.pl/)

Krajowa Izba Rozliczeniowa:, Certyfikat Szafir, (https://www.kir.pl/klienci-indywidualni/mszafir/)

Safe Technologies S.A.,CertyfikatCenCert (http://www.cencert.pl/)

Enigma SOI sp. z o.o. (https://www.enigma.com.pl/)

Na koniec warto zwrócić uwagę, że wraz ze wzrostem wykorzystania podpisu elektronicznego, na ten temat coraz liczniej wypowiadają się sądy:

  1. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2013 r. II OZ 327/13 dopuszczalność używania podpisu elektronicznego w postępowaniu sądowo administracyjnym:

„w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, brak regulacji w procedurze sądowodaministracyjnej w zakresie wnoszenia pism procesowych podpisanych podpisem elektronicznym nie narusza prawa do sądu przewidzianego w art. 47 Karty Praw Podstawowych, gdyż ani ten przepis, ani orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości takich wymogów proceduralnych nie przewidują. W tym zakresie przyjęcie właściwych przepisów proceduralnych, umożliwiających wykonanie prawa do sądu pozostawione jest więc państwom członkowskim, zgodnie z zasadą "autonomii proceduralnej"

  1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 września 2020 r. III SA/Gd 518/20:

„zgodnie z art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznej na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 257 z 2014 r., s. 73), kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Zgodnie z art. 25 ust. 2 tego rozporządzenia: "Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu". Z kolei ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1544) wprowadzono podpis zaufany”.

  1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015 r. III SA/Wa 3380/15:

„W ramach przywołanych regulacji prawnych dokument wydany w formie elektronicznej stanowi również dokument, który uznawany jest za dokument urzędowy i określa pewne skutki prawne. Porównując znaczenie dokumentu tradycyjnego w stosunku do dokumentu elektronicznego można powiedzieć, że w punktu widzenia informatycznego, stanowi dane które są zapisywane na dowolnym nośniku przechowywanym za pomocą odpowiedniego oprogramowania z zachowaniem możliwości edycji, kopii. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych dokumentem elektronicznym jest zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisywany na nośniku informatycznym. Informatycznym nośnikiem jest urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danego pliku. W praktyce oznacza to, że dokument elektroniczny stanowi plik komputerowy. Powyższy przepis również stanowi, iż wydruk komputerowy może również być traktowany jako dokument elektroniczny, pod warunkiem, że zastosowano w nim podpis elektroniczny”

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z2020 r, poz. 1173 ze zm.).

Źródła:

  1. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2013 r. II OZ 327/13
  2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 września 2020 r. III SA/Gd 518/20:
  3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2015 r. III SA/Wa 3380/15:

Zobacz także: