Słownik pojęć

  P

Planowanie strategiczne

Jest to aktywność podmiotu rozumiana jako proces tworzenia taktyki na potrzeby osiągnięcia zamierzonych celów. W planowaniu strategicznym uwzględnia się posiadane zasoby, otoczenie przedsiębiorstwa oraz jego możliwości. Ten sformalizowany proces wskazuje na działania zmierzające do osiągnięcia celów w wieloletniej perspektywie. 

Na podstawie przyjętej w planie strategii określa się inne modele zarządzania, które jednak muszą mieścić się w ramach planowania strategicznego. Planowanie operacyjne oraz wszelkie inne działania wpływające na politykę przedsiębiorstwa powinny dążyć do generalnego celu, który właśnie jest określony w planie strategicznym.

Planowanie strategiczne dotyczy wszystkich zasobów danego podmiotu. Należy przez to rozumieć także zasoby ludzkie. Ważną rolę odgrywa kadra menedżerska, która dąży do realizacji powziętych założeń oraz ma uprawnienia kontrolne i kierownicze wobec pozostałego personelu.

Omawiane zagadnienie stanowi element zarządzania przedsiębiorstwem. Planowanie strategiczne jest niezwykle ważne bowiem dzięki niemu można zweryfikować potencjał przedsiębiorstwa.  To jednak następuje już w fazie oceniania jego realizacji. Zanim jednak to nastąpi muszą zaistnieć fazy wcześniejsze:

Analiza strategiczna – badanie otoczenia podmiotu, jego potencjału, słabych i silnych stron, pozycji na rynku, możliwości rozwoju oraz zagrożeń;

oraz

Planowanie strategiczne – badanie możliwych sposobów działania podmiotu.

Zwieńczeniem planowania strategicznego jest sporządzenie planu strategicznego. Do jego elementów zalicza się: sformułowanie misji przedsiębiorstwa i jego celów, określenie przewag konkurencyjnych, wybór metod pozwalających osiągnąć cele, system kontroli oraz sposób nowelizacji.

Planowanie strategiczne opiera się na wielu czynnikach. Należą do nich: dotychczasowe dane związane z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, prognozy indywidualne i rynkowe, koniunktura, zmiany w dyspozycji zasobami. Omawiane zagadnienie ma niewątpliwie wiele zalet. Jednak skrupulatne opracowanie nawet najdoskonalszego planu strategicznego może nie dać zamierzonych efektów z uwagi na dynamiczne zmiany w środowisku, w którym funkcjonuje organizacja. Warto zaznaczyć, że wizja strategiczna i misja przedsiębiorstwa nie są pojęciami tożsamymi. Ich niezrozumienie może utrudnić skuteczne planowanie strategiczne. Podobnie zakładanie nadto optymistycznych celów może prowadzić do bezprzedmiotowości całego procesu zarządzania. Również niepodejmowanie modyfikacji planu jako reakcji na zmiany w otoczeniu, prowadzi do jego niskiej skuteczności lub całkowitej bezskuteczności. Negatywnie na osiąganie założonych celów wpływają także zmiany kadrowe, które generują konieczność zaznajamiania nowych osób z planem oraz zbytnia centralizacja i niski poziom swobody decyzyjnej personelu. 

Zobacz także: