Słownik pojęć

  P

Pierwszeństwo uzyskania prawa do projektu wynalazczego

Zgodnie z art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej jako: „Ustawa”) uzyskanie patentu powoduje nabycie wyłącznego prawa do korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie całego obszaru RP. Zakres przedmiotowy patentu jest określony w jego opisie. „Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania” (art. 24 Ustawy). 

W praktyce może zdarzyć się, że kilka podmiotów będzie rościć sobie prawo do opatentowania wynalazku. Ustawodawca na taką okoliczność przewidział następujące zasady.

Zgodnie z art. 13 Ustawy zgłoszenie Urzędu Patentowego  przedmiotu podlegającego ochronie następuje w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, co do zasady w dacie, w której wpłynęło.

Może się zdarzyć, że dany wynalazek został zarejestrowany poza granicami kraju. Ustawodawca wprowadził więc reguły kolizyjne oraz wprowadził instytucję dowodu pierwszeństwa. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa z rejestracji lub prawa ochronnego w RP przysługuje na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty zgłoszenia przedmiotu ochrony w państwie zagranicznym, o ile od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP zostanie dokonane: w ciągu 12 miesięcy (wynalazki i wzory użytkowe) lub 6 miesięcy (wzory przemysłowe).

Pierwszeństwo oznacza na zasadach określonych w umowach międzynarodowych z datą wystawienia wzoru użytkowego, przemysłowego lub wynalazku w kraju lub za granicą, na wystawie międzynarodowego, która jest oficjalna lub oficjalnie uznana, o ile zgłoszenie od Urzędu Patentowego  RP nastąpi w ciągu 6 miesięcy od tej daty. Jeżeli jednak wystawienie ww. nastąpi na innej niż oficjalna lub oficjalnie uznana, wystawie w RP, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w Monitorze Polski, pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego w Polsce, oznacza się według daty wystawienia, jeżeli zgłoszenie nastąpi do 6 miesięcy od tej daty.

W przypadku kolizji zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru patentowego, przez dwie osoby korzystające z pierwszeństwa w tej samej dacie, prawo uzyskania ochrony przysługuje obu tym osobom. Zgodnie z art. 19 Ustawy na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy RP wydaje dowód dokonania zgłoszenia w celu zastrzeżenia pierwszeństwa – jest to dowód pierwszeństwa. Podstawą tego dokumentu jest zgłoszenie, którego dokonano zgodnie z ustawą.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324).

Zobacz także: