Słownik pojęć

  P

Państwowa Inspekcja Sanitarna

PIS została uregulowana w ustawie z dnia 14 marca 1985 roku o państwowej inspekcji sanitarnej (Ustawa o PIS). Wskazane wyżej kompetencje  PIS zostały wymienione w artykule 1 ustawy o PIS.  

Zwana w skrócie PIS, jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 

 • higieny środowiska; 

 • higieny pracy w zakładach pracy; 

 • higieny radiacyjnej; 

 • higieny procesów nauczania i wychowania; 

 • higieny wypoczynku i rekreacji; 

 • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych; 

 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 

 

PIS została uregulowana w ustawie z dnia 14 marca 1985 roku o państwowej inspekcji sanitarnej (Ustawa o PIS”). Wskazane wyżej kompetencje PIS zostały wymienione w artykule 1 ustawy o PIS.  

 

PIS wykonuje powołane zadania poprzez: 

 • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego; 

 • prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej zakresie chorób zakaźnych i innych chorópowodowanych warunkami środowiska; 

 • prowadzenie działalności oświatowo -  zdrowotnej. 

 

PIS podlega Ministrowi właściwemu ds. Zdrowia. Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny i jest on centralnym organem administracji rządowej. Główny Inspektor Sanitarny wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Organizacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego została określona w statucie nadanym drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego ds. Zdrowia. 

 

Główny Inspektor Sanitarny jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze otwartego i konkurencyjnego naboruna wniosek Ministra właściwego ds. Zdrowia. Główny inspektor Sanitarny wykonuje swoje zadania również przy pomocy swoich zastępców. Dodatkowo Główny Inspektor Sanitarny musi spełnić określone wymogi określone w Ustawie o PIS, w tym między innymi musi być lekarzem posiadać kompetencje kierownicze. 

 

Obok PIS istnieje także Wojskowa Inspekcja Sanitarna, która jest odpowiednikiem PIS w zakresie wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna zajmuje się kontrolą obiektów budowlanych. Państwowy Inspektor Sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach.  

Wskazana kontrola jest prowadzona przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Głównego Inspektora Sanitarnego. W ramach prowadzonej kontroli podmioty te są uprawnione między innymi do: 

 • wstępu na terenie miast i wsi do: 

 • zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład; 

 • obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład; 

 • środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne, 

 • obiektów będących w trakcie budowy; 

 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób; 

 • żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych; 

 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych. 

Jeśli po przeprowadzonej kontroli okaże się, że podmiot kontrolowany dopuścił się pewnych nieprawidłowościwłaściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje wobec tego podmiotu odpowiednie decyzje. 

 

Dla przykładu można wskazać, iż w przypadku stwierdzenia, że do obrotu zostały wprowadzone substancje chemiczne lub inne wbrew ograniczeniom określonym w przepisach wskazanych w Ustawie o PIS, organ kontrolujący nakazuje w drodze decyzji wstrzymanie produkcji lub wprowadzania do obrotu tej substancji lub wyrobu albo, o ile to konieczne, wycofanie tej substancji, mieszaniny lub wyrobu z rynkuDodatkowo inspektor niezwłoczne powiadamia o tym fakcie prezesa Biura ds. Substancji Chemicznych. 

 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59). 

Zobacz także: