Słownik pojęć

  H

Holding mieszany

Zgodnie z art. 4 pkt. 11 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.)  holding mieszany oznacza grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa.

Holding, tj. koncern faktyczny, jest zgrupowaniem, w którym występują powiązania kapitałowe, personalne lub majątkowe. Uczestniczą w nim przedsiębiorcy niezależnie od formy organizacyjno-prawne. Istota holdingu mieszanego polega na tym, że w tym zgrupowaniu pierwotnym podmiotem dominującym jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani dominującym podmiotem nieregulowanym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa. Za należące do holdingu mieszanego uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym wchodzącym w skład tego holdingu. Ustawa Prawo bankowe nie wprowadza przy tym żadnych ograniczeń, np. podmiotowych lub branżowych, w odniesieniu do pierwotnego podmiotu dominującego w holdingu mieszanym. Dla uzyskania przez holding takiego statusu ważne jest jedynie to, aby pierwotny podmiot dominujący nie osiągał większości swoich przychodów z usług wykonywanych na rynku finansowym. Możliwa zatem jest nawet sytuacja, w której pierwotnym podmiotem dominującym w holdingu mieszanym pozostawałoby np. przedsiębiorstwo transportowe lub budowlane. Holding mieszany wyróżnia się więc tym, iż jako jedyny z wszystkich rodzajów holdingów obejmuje pierwotny podmiot dominujący, który nie prowadzi działalności finansowej (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy, tj. działalność ta nie stanowi dla niego źródła większości przychodów) ani bankowej.

Zarówno holidingi finansowe jak i mieszane mogą być odnoszone do struktur holdingowych funkcjonujących za granicą, struktur działających w Polsce, a także tych, w których działają przedsiębiorstwa zarówno zagraniczne, jak i krajowe.

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.).