Porady eksperta

Podatki i cło od przesyłek Aliexpress

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r., ustanawiającej wspólnotowy system zwolnień celnych, zwolnione z  należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z  państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie.

Jako „towary o niewielkiej wielkości” Rozporządzenie definiuje towary, których wartość nie przekracza 150 euro za przesyłkę. Zwolnieniu nie podlegają także wyroby alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe, perfumy i wody toaletowe.

Natomiast kupując na własny użytek towar o łącznej wartości poniżej 22 euro, jesteśmy zwolnieni z opłacenia cła. 

Jednakże, nie zwalnia to z zapłaty podatku od towarów i usług

Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

1. Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

 1. napojów alkoholowych;
 2. tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 3. perfum i wód toaletowych.

3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Za sprzedaż wysyłkową uznaje się sprzedaż spełniającą poniższe kryteria:

 • towary są dostarczane przez sprzedawcę (lub na jego rzecz) do innego kraju UE niż kraj wysyłki
 • dostawa jest dokonywana na rzecz podatnika, który nie ma obowiązku wykazania i rozliczenia WDT lub
 • dostawa jest dokonywana na rzecz osoby nie będącej podatnikiem (np. osoby fizycznej).

Ważne:

Zgodnie z powyższym w przypadku importowania towarów za pomocą platformy Aliexpress należy uiścić właściwej wartości podatek od towarów i usług.

Opłatę za  VAT dokonujemy automatycznie przy odbiorze przesyłki. 

Podstawa prawna:

Stan prawny na 21 czerwca 2019 roku

Rodzaje Umów sprzedaży

Umowa sprzedaży jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Stronami takiej umowy są kupujący i sprzedający. Umowa zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia na kupującego własności rzeczy lub wykonania usługi i przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz. Kupujący natomiast jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny oraz odebrania rzeczy.

Umowa sprzedaży jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (k.c.). Z kolei Ustawa o prawach konsumenta definiuje także:

 • Umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa;
 • Umowę zawartą na odległość.

Regulacja nakłada obowiązki na sprzedawców w szczególności w zakresie informacyjnym zarówno przed zawarciem umowy jak i na jej kolejnych etapach. 

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów, konsumentom należy się wzmożona ochrona, ponieważ nie występują w transakcjach jako podmiot profesjonalny.  Wprowadzenie ustawy miało na celu zmniejszenie przewagi przedsiębiorcy jako podmiotu profesjonalnego oraz wyrównanie pozycji obu stron. 

Wskazujemy, że z godnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny k.c. (dalej jako: "k.c.") za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sformułowanie to nie dotyczy osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową traci status konsumenta jeżeli dokonuje czynności prawnej – w stosunku do przedsiębiorcy – w bezpośrednim związku z tą działalnością.

Zgodnie z regulacją przedstawioną w k.c. innym rygorem prawnym objęte są  tzw. potocznie klasyczne formy sprzedaży (czyli sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcą (sprzedawcą) i konsumentem (kupującym) niż sprzedaż w obrocie profesjonalnym (pomiędzy przedsiębiorcą (sprzedawcą) i przedsiębiorcą (kupującym)). W drugiej wśród wymienionych sytuacji nie może być bowiem mowy o wyrównywaniu pozycji stron. 

W naszej tabeli przedstawiamy i porównujemy:

 • Umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa;
 • Umowę zawartą na odległość;
 • Umowę zawartą w lokalu przedsiębiorcy;
 • Umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorcami;

wskazując ich definicje, podstawę prawną oraz uwzględniając najbardziej charakterystyczne dla nich różnice.

Rekomendujemy szczegółowe zapoznanie się z przygotowanym poradnikiem i dostosowanie regulaminów sprzedaży przedsiębiorstwa pod obowiązujące wymogi i przepisy prawa. 


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT