Trzeba wiedzieć

Roczne sprawozdanie finansowe: jak je sporządzić i podpisać

Ważne:

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 września 1994 r., o rachunkowości przeważnie jesteś zobligowany do złożenia Twojego sprawozdania finansowego, dla tego sprawdź kiedy musisz to zrobić i jak je podpisać.

Co do zasady obowiązek sporządzenia sprawozdania wynika z stawy o rachunkowości.

Podmioty zobligowane przepisami do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a tym samym sporządzenia sprawozdania finansowego to :

 • firmy, które obowiązkowo muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości np. ze względu na wysokość przychodów lub status prawny
 • firmy, które dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie powinny sporządzić i złożyć zarówno spółki kapitałowej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki osobowej (np. spółki jawnej), jak też osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Istotne jest to, jaka metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów funkcjonuje w firmie.

Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą są zobligowani do sporządzenia sprawozdania jeśli ich przychód wynosi więcej niż 2 mln euro rocznie.

800x400 v1

Obowiązku złożenia sprawozdania finansowego nie mają spółki jawne oraz spółki partnerskie których przychody są mniejsze niż równowartość 2 mln euro. Spółki takie powinny złożyć w KRS w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

 1. bilansu;
 2. rachunku zysków i strat;
 3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialni są:

 • członkowie zarządu spółek kapitałowych;
 • wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej;
 • komplementariuszy prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej oraz komandytowo – akcyjnej;
 • likwidatorzy, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym
 • przedsiębiorcy indywidualni;
 • członkowie organów zarządzających innych jednostek (dla których stosowane są przepisy ustawy o rachunkowości).

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w terminie 3 miesięcy od zamknięcia roku obrotowego przedsiębiorstwa, następnie powinno zostać zatwierdzone przez organy do tego upoważnione zgodnie z wymogami dla formy prowadzonego przedsiębiorstwa i ostatecznie złożone w terminie do dnia 30 czerwca.
Sprawozdanie powinno zostać przesłane odpowiednio do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą i formatem szczegółowo określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Sprawozdanie powinno zostać podpisane:

 • Profilem zaufanym
 • podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy, które mają założone konto w systemie eKRS

Ważne:

Platforma ePuap, umożliwia podpisywanie dokumentów w formacie XML. Podpisanie dokumentu w innym formacie nie jest możliwe!

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 września 1994 r., o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT