Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  Z

Zgromadzenie (posiedzenie) wspólników

Zgromadzenie wspólników, to organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jego odpowiednikiem w spółce akcyjnej jest zgromadzenie akcjonariuszy).

Zgromadzenie wspólników odbywa się przynajmniej raz w roku obrotowym spółki w celu zatwierdzenia bilansu zysków i strat oraz celem udzielenia tzw. absolutorium pozostałym organom spółki.

Decyzje zgromadzenia wspólników są podejmowane na zgromadzeniach wspólników w formie uchwał. Uchwały podejmowane przez zgromadzenie wspólników mają moc nadrzędną nad czynnościami podejmowanymi przez pozostałe organy spółki. Wspólnicy mogą podejmować uchwały bez odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.

Decyzje podejmowane przez zgromadzenie wspólników mogą zostać uchylone wyłącznie przez sąd, po ich wcześniejszym zaskarżeniu, w sytuacji gdy podjęte zostały z naruszeniem procedury bądź są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Uchwała wspólników powinna być podjęta w następujących sprawach:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  • postanowienie w przedmiocie roszczeń wytoczonych przeciwko spółce o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki, sprawowaniu nadzoru i sprawowaniu nadzoru, 
  • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowania, hipoteki itd.);
  • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
  • zwrot dopłat;

Zgromadzenia wspólników dzieli się na zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie może być zwołane w dowolnym czasie, pod warunkiem że jego zwołanie jest zgodne z interesem spółki lub domagają się go wspólnicy reprezentujący łącznie przynajmniej 10% jej udziałów.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych kodeksie spółek handlowych bądź w umowie spółki oraz w sytuacjach, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się najpóźniej na sześć miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego W trakcie zwyczajnego zgromadzenia wspólników następuje:

  • zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, poprzedzone ich rozpatrzeniem,
  • podział zysku i pokrycie straty w formie uchwały, chyba że na mocy umowy spółki, sprawy te wyłączono z kompetencji zgromadzenia,
  • udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom organów spółki

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.).

Zobacz także: