Słownik pojęć


  Z

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy jest to specjalny rodzaj świadczenia wypłacanego przez pracodawcę bądź ZUS ubezpieczonemu czyli pracownikowi który posiada zmniejszoną sprawność do pracy i którego wynagrodzenie uległo zmniejszeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczania do określonej pracy.

Wysokość przedmiotowego zasiłku to różnica pomiędzy średnim wynagrodzeniem pracownika za czas 12 miesięcy poprzedzających okres poddania się rehabilitacji lub przyuczenia, a wynagrodzeniem pracownika osiąganym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

W przypadku gdy niezdolność pracownika do pracy, powstała przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia do obliczenia zasiłku pobiera się:

 • miesięczne wynagrodzenie pracownika wskazane w umowie o prace;
 • wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Do przyznania i wypłaty zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego niezbędne są następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczania do określonej pracy,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczania do określonej pracy.

Do wypłaty zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego niezbędne są następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczania do określonej pracy,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczania do określonej pracy,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana wypadkiem przy pracy,
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana chorobą zawodową.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1964 roku Kodeks Pracy (Dz.U 2019.1040)
 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U 2019.300)