Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  Z

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy jest to specjalny rodzaj świadczenia wypłacanego przez pracodawcę bądź Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ubezpieczonemu czyli pracownikowi, który posiada zmniejszoną sprawność do pracy i którego wynagrodzenie uległo zmniejszeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczania do określonej pracy.

Wysokość przedmiotowego zasiłku to różnica pomiędzy średnim wynagrodzeniem pracownika za czas 12 miesięcy poprzedzających okres poddania się rehabilitacji lub przyuczenia, a wynagrodzeniem pracownika osiąganym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

W przypadku gdy niezdolność pracownika do pracy, powstała przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia do obliczenia zasiłku pobiera się:

 • miesięczne wynagrodzenie pracownika wskazane w umowie o prace;
 • wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Do przyznania i wypłaty zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego niezbędne są następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczania do określonej pracy,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczania do określonej pracy.

Ubezpieczony ubiegający się o wypłatę zasiłku wyrównawczego powinien złożyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczania do określonej pracy,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczania do określonej pracy,
 • protokół dokumentujący okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, jeżeli jest on powodem poddania się rehabilitacji zawodowej,
 • decyzja właściwego inspektora sanitarnego stwierdzająca konieczność rehabilitacji zawodowej, gdy jej przyczyną jest chorobowa zawodowa.  .

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1133).
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),

Zobacz także: