Słownik pojęć


  Z

Zasiedzenie


Zasiedzenie (art. 172 k.c. i nast.) - jest sposobem nabycia prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomych przez osobę, która nimi faktycznie władała przez określony prawem czas, nie będąc ich właścicielem. Nabycie prawa własności nieruchomości następuje po upływie dwudziestu lat nieprzerwanego posiadania chyba, że nastąpiło ono w złej wierze, wtedy posiadacz nabywa własność po upływie trzydziestu lat, takiego posiadania. Natomiast nabycie prawa własności rzeczy ruchomej następuje po upływie trzech lat nieprzerwanego posiadania w dobrej wierze. Rzeczy ruchomej nie można zasiedzieć w złej wierze. Dobra wiara musi obejmować cały okres posiadania zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomej. Upływ terminu zasiedzenia powoduje utratę prawa własności przez właściciela nieruchomości lub rzeczy ruchomej. Osoba, która nabyła prawo własności w drodze zasiedzenia może żądać, by sąd stwierdził to w swoim orzeczeniu. Prawo własności wskutek zasiedzenia może nabyć zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Przedmiotem zasiedzenia mogą być także niektóre prawa rzeczowe tj. służebność przesyłu, służebność gruntowa, użytkowanie wieczyste (ale tylko wcześniej ustanowione).

Zasiedzenie nieruchomości:

Można zasiedzieć każdą nieruchomość, zarówno budynkową, gruntową, jak i lokalową. Przy czym nieruchomość budynkową można zasiedzieć tylko z prawem głównym tj. użytkowaniem wieczystym. Jeżeli chodzi o nieruchomość gruntową, to można także zasiedzieć jej fizyczną część. Natomiast nieruchomość lokalową można zasiedzieć tylko w całości (np. nie można zasiedzieć jednego z kilku pokoi wchodzącego w skład mieszkania, stanowiącego odrębną nieruchomość).

Do nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości, konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

  • samoistnego posiadania oraz
  • upływu czasu dwudziestu lub trzydziestu lat.

Dobra wiara posiadacza nie jest samodzielną przesłanką nabycia własności nieruchomości, ma ona znaczenie tylko takie, że skraca termin zasiedzenia z trzydziestu do dwudziestu lat.

Zasiedzenie ,,rzeczy ruchomej’’:

,,Do nabycia w drodze zasiedzenia’’ rzeczy ruchomej, konieczne jest także spełnienie dwóch przesłanek łącznie (lecz nie są to takie same przesłanki, jak przy zasiedzeniu nieruchomości):

  • posiadanie samoistne oraz
  • upływ trzech lat nieprzerwanego posiadania.

W zakresie uwłaszczenia patrz także do hasła zawłaszczenie.