Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  Z

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny stanowi formę rozporządzenia spadkiem, którą spadkodawca może ustanowić wyłącznie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. 

Zgodnie z brzmieniem art. 9811 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”, „Ustawa”) „W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).” Przedmiot zapisu windykacyjnego powinien zostać dokładnie opisany w akcie notarialnym. Treść zapisu windykacyjnego powinna jednoznacznie wskazywać, że osoba nabyła przedmiot z chwilą otwarcia spadku. W sytuacji, gdy zapisy budzą wątpliwość, mogą być interpretowane jako zapis zwykły. 

Zgodnie z brzmieniem Ustawy przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

  • rzecz oznaczona co do tożsamości;
  • zbywalne prawo majątkowe;
  • przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
  • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;
  • ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeśli w momencie otwarcia spadku przedmiot zapisu windykacyjnego nie należał do spadkodawcy bądź jeżeli spadkodawca był obowiązany do jego zbycia. Ponadto, w sytuacji, gdy przedmiotem zapisu windykacyjnego jest ustanowienie użytkowania bądź służebności, zapis jest bezskuteczny, gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot majątkowy, który miał być obciążony użytkowaniem lub służebnością nie należy do spadku albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia.

Różnica pomiędzy zapisem windykacyjnym a dziedziczeniem posiadającym charakter sukcesji uniwersalnej jest w szczególności fakt, że nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego jest przykładem sukcesji syngularnej, czyli stanowi tzw. następstwo pod tytułem szczególnym. 

Ustanowienie zapisu windykacyjnego skutkuje wejściem przez zapisobiercę w całą sytuację prawną testatora – z wyjątkiem długów, które podlegają dziedziczeniu przez spadkobierców – związaną tylko z przedmiotem zapisu, podczas gdy spadkobierca nabywa udział w pewnej masie majątkowej – spadku, nie wie jednak, które konkretnie przedmioty przypadną mu w wyniku działu. 

Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym osobę, na której rzecz uczynił zapis windykacyjny.

 

Zobacz także: