Słownik pojęć

  S
Środki publiczne


Żadna z ustaw nie definiuje dokładnie pojęcia środków publicznych. Jako środki publiczne rozumie się wszelkie wpływy finansowe, gromadzone na rachunkach władz publicznych.

Pojęcie środków publicznych jest szersze od pojęcia dochodów publicznych, obejmuje bowiem także wszystkie przychody.

Źródła z jakich pochodzą środki publiczne zostały wymienione ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz.U 2017.2007), są to w szczególności:

  • dochody publiczne;
  • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  • środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione powyżej;
  • przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  • a. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  • b. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  • c. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  • d. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  • e. z innych operacji finansowych;

przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.
Środki publiczne mogą być rozdysponowane między innymi na:

- wydatki publiczne związane z pracą i właściwym funkcjonowaniem organów administracji rządowej i samorządów terytorialnych,

- rozchody publiczne związane ze spłatą otrzymanych pożyczek, kredytów, wykupem papierów wartościowych, dokonywaniem innych operacji finansowych w tym udzielanie pożyczek.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U 2017.2007),

Warto wiedzieć