Słownik pojęć


  S

Średnie przedsiębiorstwo

Zgodnie z prawem możemy wyróżnić trzy rodzaje przedsiębiorców: mikro przedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę oraz średniego przedsiębiorcę. Kryteriami kwalifikacji danego przedsiębiorcy do jednej z powyższych grup są: 

1) średnioroczne zatrudnienie;
2) obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych;
3) suma aktywów bilansu sporządzanego na koniec roku obrotowego.

Średnim przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą (średnioroczne zatrudnienie: mniej niż 10 pracowników, roczny obrót lub suma aktywów: mniej niż 2 miliony euro) ani małym przedsiębiorcą (średnioroczne zatrudnienie: mniej niż 50 pracowników, roczny obrót lub suma aktywów: mniej niż 10 milionów euro).

Należy jednak doprecyzować, że średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Przy jego obliczaniu stosuje się metodę właściwą dla sporządzania sprawozdań z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń udostępnioną przez Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z tą metodą należy dokonać przeliczenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy na pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy według określonego przelicznika uwzględniającego liczbę godzin pracy. Dla celów obliczenia średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się stażystów i studentów pracujących na podstawie umowy o staż lub umowy o szkolenie zawodowe, a także samego właściciela przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność krócej niż rok, średnie zatrudnienie oblicza się za cały okres prowadzenia działalności.

Obrót oraz sumę aktywów wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.

Zobacz także: