Słownik pojęć

  P

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół aktywów (mienia) zorganizowany i funkcjonalnie połączonych w sposóbumożlwiający wytwarzanie produktu, świadczenia usługi, z drugiej strony należy pamiętać, że to mienie bywa najczęściej obciążone prawami rzeczowymi lub zobowiązaniami (długi i ciężary). W obrocie, zdolności kredytowej ma znaczenie ujęcie majątku przedsiębiorstwa łącznie mienia z długami i ciężarami (wartość bilansowania aktywów netto) W szczególności oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
art. 55k.c.