Słownik pojęć


  P

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej, który umożliwia przedsiębiorcy sprawne i efektywne prowadzenie biznesu. Przedsiębiorstwo jest to zespół aktywów (mienia) zorganizowany i funkcjonalnie połączonych w sposób umożlwiający wytwarzanie produktu, świadczenia usługi. W szczególności w skład przedsiębiorstwa wchodzi oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powyższe wyliczenie ma charakter otwarty z tym, że przedsiębiorstwo należy kojarzyć z pozytywnymi aspektami jego prowadzenia, tj. raczej z renomą i klientelą niż z zaciągniętymi długami, gdyż długi w skład przedsiębiorstwa nie wchodzą. Przedsiębiorstwo może stanowić przedmiot obrotu, co oznacza, że można je dowolnie sprzedać lub zakupić. Zawierając umowę sprzedaży przedsiębiorstwa, nabywca stanie się właścicielem jedynie aktywów. Nie ma jednak przeszkód, aby osobną umową, przy zachowaniu zasad ogólnych, nabywca przedsiębiorstwa przejął od dotychczasowego właściciela przedsiębiorstwa również jego długi.

Raz powstałe przedsiębiorstwo trwa dopóki istnieje możliwość prowadzenia w nim działalności bez podjęcia istotnego przygotowania. Oznacza to, że czasowe zaprzestanie działalności w przedsiębiorstwie nie jest równoznaczne z rozpadem przedsiębiorstwa. Przykładowo, nieczynne placówki usługowe (hotelarskie, gastronomiczne) pozostają przedsiębiorstwem tak długo, jak długo można ponownie podjąć w nich działalność. Zatem sama sprzedaż zamkniętego hotelu oznacza sprzedaż jedynie aktywów z nim związanych.

Na rynku dostępne są usługi wyceny przedsiębiorstwa wedle metody dochodowej lub majątkowej. W przypadku sporu sądowego na tle wartości przedsiębiorstwa (np. przy podziale majątku spółki), wyceny dokonuje biegły sądowy.

Mniej powszechnym, aczkolwiek występującym w praktyce, jest powszechne rozumienie przedsiębiorstwa jako synonimu osoby prawnej, np. spółki.

Podstawa prawna:

  • Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Lista przydatnych materiałów