Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  P

Przedsiębiorstwo

Zgodnie z art. 551 ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”): „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej,”.. Zatemprzedsiębiorstwo jest to zespół aktywów (mienia) zorganizowany i funkcjonalnie połączonych w sposób umożliwiający wytwarzanie produktu czy świadczenie usług. W szczególności w skład przedsiębiorstwa, na mocy art. 551 k.c. wchodzi:„oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powyższe wyliczenie ma charakter otwarty z tym, że przedsiębiorstwo należy kojarzyć z pozytywnymi aspektami jego prowadzenia, tj. raczej z renomą i klientelą niż z zaciągniętymi długami, gdyż w skład przedsiębiorstwa nie wchodzą długi. Przedsiębiorstwo może stanowić przedmiot obrotu, co oznacza, że można je dowolnie sprzedać lub zakupić. Warto mieć na uwadze regulacje z art. 554 k.c.: „nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć”.

Raz powstałe przedsiębiorstwo trwa dopóki istnieje możliwość prowadzenia w nim działalności bez podjęcia istotnego przygotowania. Oznacza to, że czasowe zaprzestanie działalności w przedsiębiorstwie nie jest równoznaczne z rozpadem przedsiębiorstwa. Przykładowo nieczynne placówki usługowe (hotelarskie, gastronomiczne) pozostają przedsiębiorstwem tak długo, jak długo można ponownie podjąć w nich działalność. Zatem sama sprzedaż zamkniętego hotelu oznacza sprzedaż jedynie aktywów z nim związanych.

Na rynku dostępne są usługi wyceny przedsiębiorstwa wedle metody dochodowej lub majątkowej. W przypadku sporu sądowego na tle wartości przedsiębiorstwa (np. przy podziale majątku spółki), wyceny dokonuje biegły sądowy.

Mniej powszechnym, aczkolwiek występującym w praktyce, jest powszechne rozumienie przedsiębiorstwa jako synonimu osoby prawnej, np. spółki.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Zobacz także: