Porady biznesowe

Jakie zmiany musisz wpisać do KRS i jak to zrobić

Przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo w formie spółki, niezależnie od jej formy prawnej, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, z czym ustawa wiąże określone skutki prawne w postaci jawności oraz domniemania prawdziwości wpisanych danych. W toku działalności, na skutek różnych zdarzeń prawnych, dane objęte obowiązkiem wpisu mogą ulegać zmianie, co rodzi obowiązek po stronie właściwych organów spółki dokonywania zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców w trybie i formach przepisanych.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 685 z późn. zm.).;

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U.2014.1667) – delegacja ustawowa z art. 35a ustawy o KRS;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U.2015.724); oraz
 • przepisy ustaw szczególnych.

Obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców, z mocy ustawy o KRS, dotyczy:

 • spółek jawnych;
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
 • spółek partnerskich;
 • spółek komandytowych;
 • spółek komandytowo-akcyjnych;
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółek akcyjnych;
 • spółek europejskich;
 • oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z mocy przepisów ustaw szczególnych wpisowi do rejestru przedsiębiorców podlegają następujące spółki:

 1. spółki europejskie (art. 3 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 3 u.e.z.s.e.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 2 pkt 3 u.e.z.s.e. oraz art. 36 pkt 7a ustawy o KRS;
 2. spółki jawne (art. 251 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2019 poz. 505), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 2 ustawy o KRS;
 3. spółki partnerskie (art. 94 k.s.h.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 3 ustawy o KRS;
 4. spółki komandytowe (art. 109 § 1 k.s.h.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 4 ustawy o KRS;
 5. spółki komandytowo-akcyjne (art. 134 § 1 k.s.h.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 5 ustawy o KRS;
 6. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 163 pkt 5 k.s.h.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 6 ustawy o KRS;
 7. spółki akcyjne (art. 306 pkt 4 k.s.h.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 7 ustawy o KRS.;
 8. proste spółki akcyjne (art. 3044 pkt 4 k.s.h.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 6a ustawy o KRS).

Zasady działania KRS:

 • jawność (każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji i ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru oraz ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej). Informacja o zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy albo dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu - dotycząca podmiotu wpisanego do rejestru, jest automatycznie przesyłana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskazał numer w Rejestrze podmiotu, którego informacja ta ma dotyczyć.
 • domniemanie prawdziwości wpisów (domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe; a jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu).

 

Odpowiedzialność:

 • spółka wpisana do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 • jeżeli do Rejestru jest wpisana osobowa spółka handlowa, odpowiedzialność, ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Zasada wpisów zmian

Spółki podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać zmiany danych dotyczących przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności w takim zakresie odpowiednio, jaki obejmuje dane, które obligatoryjnie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Dane podlegające wpisowi, jeżeli uległy zmianie:

1) Dla każdej spółki:

a) nazwa lub firma, pod którą działa,

b) oznaczenie formy prawnej,

c) siedziba i adres, obejmujące: województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową.

d) jeżeli spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - ich siedziby i adresy,

f) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów,

g) wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej,

h) NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

2) w przypadku gdy spółka je posiada - adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej;

3) w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje;

4) informacje o statucie lub umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer identyfikacyjny REGON;

5) w przypadku spółki jawnej:

a) oznaczenie wspólników spółki jawnej,

6) w przypadku spółki partnerskiej:

a) oznaczenie partnerów,

c) w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - zaznaczenie tej okoliczności;

7) w przypadku spółki komandytowej:

a) oznaczenie wspólników spółki komandytowej,

c) określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem,

d) wysokość sumy komandytowej,

e) przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe;

8) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej:

a) oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej,

c) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,

d) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,

e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,

f) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,

g) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

9) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów,

b) określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów,

c) oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość,

d) jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki,

e) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,

f) w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie zostały wniesione - wzmiankę, że kapitał nie został pokryty,

g) wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

10) w przypadku spółki akcyjnej:

a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,

b) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,

c) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,

d) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,

e) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,

f) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,

g) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - zaznaczenie tych okoliczności,

h) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki,

i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

11) w przypadku spółki europejskiej:

a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,

b) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy zarząd albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych,

d) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,

e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,

g) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,

h) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - zaznaczenie tych okoliczności,

i) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki europejskiej,

j) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

12) w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej,

b) siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego,

c) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta,

d) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa właściwego dla przedsiębiorcy.

13) w przypadku prostej spółki akcyjnej:

w przypadku prostej spółki akcyjnej: 

a)      wysokość kapitału akcyjnego i liczbę akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, 

b)      wzmiankę o tym, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

c)       liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

d)      maksymalną liczbę akcji, które mogą być przedmiotem warunkowej emisji, 

e)      jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

f)        jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji - zaznaczenie tych okoliczności, 

g)      w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie, a także wzmiankę o tym, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki, 

h)      wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną liczbę emitowanych akcji, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku,

i)        maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać wyemitowane z upoważnienia udzielonego zarządowi.

Zgłoszeniu celem wpisu podlegają zmiany obejmujące następujące dane:

1) oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku gdy w spółkach osobowych nie ma takiego organu - wskazanie wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, a także sposobu reprezentacji; w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, odpowiednio z uwzględnieniem odmienności struktury ich organów;

2) oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, odpowiednio z uwzględnieniem odmienności struktury ich organów;

3) dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury;

4) oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale; oznaczenie pełnomocnika uprawnionego do działania w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie przedsiębiorstwa zagranicznego wraz z zakresem jego umocowania;

5) wzmianki o zawieszeniu członków organu, o ile przepis szczególny przewiduje zawieszenie członka organu;

6) w przypadku wyboru przez spółkę europejską systemu monistycznego:

a) oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład,

b) oznaczenie dyrektorów wykonawczych, niebędących członkami rady administrującej, uprawnionych do reprezentowania spółki europejskiej oraz sposobu i zakresu reprezentacji.

 

Zgłoszeniu celem wpisu podlegają zmiany obejmujące następujące dane:

1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału;

2) wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia i roku obrotowego;

3) wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości;

4) wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty;

5) wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego;

6) wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego;

7) informację o dniu kończącym rok obrotowy.

 

Zgłoszeniu celem wpisu podlegają zmiany obejmujące następujące dane:

1) zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;

2) należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;

3) oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego;

4) informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach lub o nadzorcy sądowym lub zarządcy ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w związku ze złożeniem uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, zawieszeniu prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji, a także o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228 t.j.)

5) informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

 

Zgłoszeniu celem wpisu podlegają zmiany obejmujące następujące dane:

1) informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego;

2) dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy komisarycznego;

3) informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki;

4) informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu podmiotu w inny sposób;

4a) informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;

5) informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ogłoszeniu upadłości, o ukończeniu tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz o osobach powołanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego do reprezentowania dłużnika albo upadłego (reprezentant dłużnika albo upadłego lub przedstawiciel dłużnika albo upadłego);

6) dla spółki europejskiej - wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby, a w przypadku wykreślenia z uwagi na zmianę siedziby - informację o państwie, do którego przeniesiono siedzibę, i rejestrze, do którego wpisano podmiot.

 

Jak dokonać zmiany wpisu

Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek.

Przedsiębiorcy, podlegający obowiązkowemu wpisowi w KRS aktualnie wniosek o wpis złoży  mogą za pomocą Portalu Rejestru Sądowego na udostępnionym w systemie teleinformatycznym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Termin zgłoszenia zmiany danych

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

 

Sposób dokonania zgłoszenia zmiany danych celem wpisu

Jak to już wskazano powyżej, zgłoszenia zmiany danych można dokonać wyłącznie przy użyciu urzędowych formularzy, których wzory określają przepisy Rozporządzenia w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania, tj.:

 1. wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, oznaczony symbolem KRS-Z1, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
 2. wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna, oznaczony symbolem KRS-Z2, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
 3. wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, oznaczony symbolem KRS-Z3, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;
 4. wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne, oznaczony symbolem KRS-Z7, stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia;
 5. wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, oznaczony symbolem KRS-Z10, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia;
 6. wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty, oznaczony symbolem KRS-Z30, stanowiący załącznik nr 26 do rozporządzenia;
 7. wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS, oznaczony symbolem KRS-Z40, stanowiący załącznik nr 27 do rozporządzenia;
 8. wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność, oznaczony symbolem KRS-Z41, stanowiący załącznik nr 28 do rozporządzenia;
 9. wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana, oznaczony symbolem KRS-Z42, stanowiący załącznik nr 29 do rozporządzenia;
 10. wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie, oznaczony symbolem KRS-Z61, stanowiący załącznik nr 31 do rozporządzenia;
 11. wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny (zarząd przymusowy) powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym, oznaczony symbolem KRS-Z63, stanowiący załącznik nr 32 do rozporządzenia;
 12. wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe, oznaczony symbolem KRS-Z67, stanowiący załącznik nr 34 do rozporządzenia;
 13. wzór formularza wniosku o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych, oznaczony symbolem KRS-D2, stanowiący załącznik nr 35 do rozporządzenia;
 14. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, oznaczony symbolem KRS-ZA, stanowiący załącznik nr 53 do rozporządzenia;
 15. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej, oznaczony symbolem KRS-ZB, stanowiący załącznik nr 54 do rozporządzenia;
 16. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki komandytowej, oznaczony symbolem KRS-ZC, stanowiący załącznik nr 55 do rozporządzenia;
 17. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - partnerzy, oznaczony symbolem KRS-ZD, stanowiący załącznik nr 56 do rozporządzenia;
 18. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru, oznaczony symbolem KRS-ZE, stanowiący załącznik nr 57 do rozporządzenia;
 19. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej, oznaczony symbolem KRS-ZF, stanowiący załącznik nr 58 do rozporządzenia;
 20. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - połączenie, podział spółki, oznaczony symbolem KRS-ZH, stanowiący załącznik nr 59 do rozporządzenia;
 21. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego, oznaczony symbolem KRS-ZJ, stanowiący załącznik nr 61 do rozporządzenia;
 22. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, oznaczony symbolem KRS-ZK, stanowiący załącznik nr 62 do rozporządzenia;
 23. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, oznaczony symbolem KRS-ZL, stanowiący załącznik nr 63 do rozporządzenia;
 24. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności, oznaczony symbolem KRS-ZM, stanowiący załącznik nr 64 do rozporządzenia;
 25. wzór formularza załącznika do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - sprawozdania finansowe i inne dokumenty, oznaczony symbolem KRS-ZN, stanowiący załącznik nr 65 do rozporządzenia;
 26. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie, oznaczony symbolem KRS-ZS, stanowiący załącznik nr 66 do rozporządzenia;
 27. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP, oznaczony symbolem KRS-ZY, stanowiący załącznik nr 67 do rozporządzenia;
 28. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciele, oznaczony symbolem KRS-ZP, stanowiący załącznik nr 68 do rozporządzenia;
 29. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego, oznaczony symbolem KRS-ZR, stanowiący załącznik nr 69 do rozporządzenia;
 30. wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze, oznaczony symbolem KRS-Z68, stanowiący załącznik nr 72 do rozporządzenia;
 31. wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska, oznaczony symbolem KRS-Z13, stanowiący załącznik nr 78 do rozporządzenia;
 32. wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, oznaczony symbolem KRS-Z62, stanowiący załącznik nr 88 do rozporządzenia.

Przedawnienie roszczeń - terminy

Przygotowując materiał dotyczący przedawnienia roszczeń, na wstępie należałoby wyjaśnić co to jest roszczenie. Zgodnie z definicją wskazaną w komentarzu do ustawy kodeks cywilny „roszczenie to uprawnienie polegające na możliwości domagania się od indywidualnie określonej osoby (lub grupy indywidualnie określonych osób) jakiegoś zachowania się. Istnienie roszczenia jest więc konsekwencją nałożenia przez normę prawną na konkretnego adresata lub grupę konkretnych adresatów obowiązku jakiegoś postępowania względem innej osoby”.[1]

Zgodnie z brzmieniem przepisów obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: „kodeks cywilny”), z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w kodeksie cywilnym, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu po upływie określonego terminu.

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Zasadą ogólną przyjętą w kodeksie cywilnym jest, że o ile przepisy nie stanowią inaczej, wszystkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu po upływie sześciu lat, a roszczenia o świadczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – po upływie trzech lat. Zgodnie z zasadą ogólną, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

W kodeksie cywilnym wskazano wiele odstępstw od powyżej wskazanej reguły m.in. dla:

 • roszczeń wynikających z umowy zlecenia;
 • roszczeń wynikających z umowy o dzieło
 • roszczeń wynikających z rękojmi;
 • roszczeń wynikających z umowy przewozu;
 • roszczeń wynikających z umowy najmu;
 • roszczeń wynikających z umowy pożyczki;
 • roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia;
 • roszczeń wynikających z umowy składu;
 • roszczeń wynikających z zachowku;

i wielu innych.

 


[1] P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny..., red. E. Gniewek, 2010, kom. do art. 117, nb 2

 


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT