Słownik pojęć

  P

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to dokument urzędowy, wydany w drodze decyzji administracyjnej.

Treść pozwolenia na budowę umożliwia rozpoczęcie oraz prowadzenie budowy bądź wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Aby inwestor mógł rozpocząć wykonywanie prac budowlanych decyzja zezwalająca na budowę musi stać się ostateczna w myśl przepisów o postępowaniu administracyjnym (musi upłynąć 14 termin na wniesienie odwołania od przedmiotowej decyzji, biegnący od dnia doręczenia decyzji wraz z uzasadnieniem stronom postępowania).

Wydania przez organ administracyjny pozwolenia na budowę wymaga:

 • budowa;
 • rozbudowa;
 • nadbudowa;
 • odbudowa;
 • przebudowa

obiektów budowlanych.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy złożyć stosowny wniosek do właściwego organu tj.

 • starostwa powiatowego bądź
 • urzędu wojewódzkiego bądź
 • urzędu dzielnicowego m.st. Warszawy bądź
 • urzędu miasta na prawach powiatu.

Przed wydaniem pozwolenia na budowę, organ sprawdza:

 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:
 • ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,
 • wymaganiami ochrony środowiska,
 • ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  • kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego;
  • posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

W sytuacji, gdy złożone wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dokumenty nie będą spełniały wymogów, urząd wezwie wnioskodawcę o usunięcie nieprawidłowości / złożenie dodatkowych dokumentów w określonym terminie.

Jeżeli organ odmówi wydania decyzji zezwalającej na budowę, wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, może odwołać się od decyzji organu. Przedmiotowe odwołanie należy złożyć do:

 • urzędu wojewódzkiego – w sytuacji, gdy decyzję w pierwszej instancji wydało starostwo powiatowe bądź urząd miasta na prawach powiatu;
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w sytuacji, gdy decyzję w pierwszej instancji wydał urząd wojewódzki.

Decyzja zezwalająca na budowę wygasa w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor nie rozpoczął budowy bądź w sytuacji, gdy inwestor przerwał budowę na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333 t.j.);

Zobacz także: