Słownik pojęć

  P

Postępowanie restrukturyzacyjne

Przeprowadza się je w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Aby postępowanie zostało przeprowadzone skutecznie, niezbędna jest zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań, które powstały już po jego otwarciu, jak również złożenie korzystnych propozycji restrukturyzacji dla wierzycieli.

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

  1. postępowaniu o zatwierdzenie układu – zawarcie układu następuje na zwoływanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli oraz poprzez zabezpieczenie majątku dłużnika za pomocą zawieszenia egzekucji wierzytelności objętej układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić jego zawarcie.
  2. przyspieszonym postępowaniu układowym– dłużnik może zawrzeć układ po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Może być przeprowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Po otwarciu tego postępowania, postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone z mocy prawa.
  3. postępowaniu układowym – jest to postępowanie dla przedsiębiorców, których łączna sumawierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności sporych uprawniających do głosowania nad układem, co dyskwalifikuje ich w kwestii uzyskania zgody na przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego.
  4. postępowaniu sanacyjnym – ma ono za zadanie oprócz uniknięcia upadłości dłużnika w drodze zawarcia układu z wierzycielami, także doprowadzić do uzdrowienia sytuacji gospodarczej dłużnika poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych na podstawie planu restrukturyzacyjnego. Wszczynane jest ono poprzez złożenie wniosku restrukturyzacyjnego do sądu restrukturyzacyjnego, którym jest właściwy miejscowo sąd gospodarczy. Wniosek może złożyć dłużnik, kurator sądowy, a jeżeli dłużnikiem jest niewypłacalna osoba prawna – jej wierzyciel osobisty.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, postępowanie to mogą przeprowadzić następujące podmioty:

  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  • wspólnicy spółki partnerskiej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.).

Zobacz także: