Słownik pojęć

  P

Pomoc de minimis

Władze publiczne wpływają na działalność gospodarczą nie tylko poprzez stanowienie prawa i nakładanie kolejnych obciążeń oraz podatków. W określonych sytuacjach przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc ze strony państwa. Formą takiego wsparcia jest właśnie pomoc de minimis. Możliwość jej udzielania wprowadzono na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku. Pomoc ta przysługuje małym i średnim przedsiębiorcą. 

Zgodnie z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.Wyodrębnienie pomoc de minimis ma na celu wyłączenie spod powyższego zakazu pomocy państwowej niewielkich rozmiarów. 

Pomoc de minimis może przyjmować różne formy: gwarancje kredytowe, umorzenia, jednorazowe amortyzacje środków trwałych czy dotacje celowe. Maksymalny wymiar tego wsparcia to 200.000 euro lub 100.00 euro dla przedsiębiorstw transportowych w ciągu trzech lat. Po upływie wskazanego okresu, przedsiębiorstwo może ubiegać się o pomoc po raz kolejny. 

Istnieje także katalog podmiotów, dla których pomoc nie może zostać uznana za pomocą de minimis:

  1. Przedsiębiorstwa działające w obszarze rybołówstwa i akwakultury, których dotyczy Rozporządzenie rady (WE) nr 104/2004, 
  2. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych,
  3. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: 

    a.     kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
    b.     kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;

Wyłączenie to dotyczy również pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej oraz  pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

Pomoc państwowa, która mieści się ramach pomocy de minimis nie podlega obowiązkowi notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna: 

  1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016.);
  2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2020.215.3).

Zobacz także: