Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018
  P

Pomoc de minimis

Jest to dozwolona pomoc publiczna dla firmy (przedsiębiorcy) nienaruszająca konkurencji na rynku. Od dnia 1 stycznia 2014 r., podniesiono wysokość pomocy do 15 000 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, a pułap krajowy dla każdego państwa członkowskiego - do 1 proc. wartości produkcji rolnej.
Ustawa o Postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej