Słownik pojęć

  P

Podatek należny VAT

Podatek jest daniną publiczną, wynikającą z władztwa państwowego, a więc opartą na prawie publicznym. Przeciwieństwem podatku, jako świadczenia publicznoprawnego, są świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków cywilnoprawnych. 

Podatek VAT jest podatkiem od towarów i usług, naliczanym proporcjonalnie do wartości sprzedawanego towaru / usługi w określonej przepisami procentowej wysokości.

Czynny podatnik VAT jest zobowiązany do płacenia do urzędu skarbowego podatku należnego, który wynika z generowanych przez niego przychodów. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług , dalej zwaną ustawą o VAT, nie ma określonej definicji o podatku VAT należnym. VAT należny jest podatkiem, którego wartość wynika ze sprzedaży towarów lub usług. Jest to podatek należny Skarbowi Państwa. Co do zasady podatek ten reguluje się w Urzędzie Skarbowym, a jego wysokość zależy od wartości netto oferowanych towarów bądź usług oraz od stawki podatku VAT. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju. Z kolei na podstawie art. 19a ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z doktryną, dla czynności przeniesienia prawa do rozporządzania towarami niezbędne jest wydanie towaru. Podatek VAT jest zaliczany do grupy podatków pośrednich, oznacza to, że nabywca usługi / towaru uiszcza jego wysokość wraz zapłatą ceny, a następnie podatek odprowadzany jest do właściwego miejscowo urzędu skarbowego przez przedsiębiorcę. 

Przykład obliczenia wysokości podatku VAT należnego:

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT w listopadzie sprzedał towary o łącznej wartości netto w wysokości 10.000,00 zł. Towary te są opodatkowane 23% podatkiem VAT.

Na podstawie powyższego, aby obliczyć wysokość podatku VAT należnego, należy dokonać prostego działania:
10.000,00 zł netto * 23% = 2.300,00 zł – jest to wysokość podatku VAT należnego.

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 106). 

Zobacz także: