Słownik pojęć

  P

PIT 36/37

PIT – (ang. personal income tax) to skrót odnoszący się do podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest obligatoryjny, powszechny i bezpośredni. Podatnikami są osoby fizyczne uzyskujące dochody z różnych źródeł. Tym samym źródłem dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych może być zarówno wynagrodzenie z umowy o pracę, dochód z działalności gospodarczej podatnika wykonywanej na własny rachunek, dochód wspólników spółek osobowych opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też dochód z majątku i praw majątkowych, np. z najmu, dzierżawy, etc.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o PIT”).

Przepisów przywołanej powyżej ustawy nie stosuje się do:

„ 1)  przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;

2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;

3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn;

4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;

5) przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich;

6) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a;

6a) przychodów opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a;

7) świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską;

8) wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.

Formularze PIT

Zasadą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jest tzw. samoobliczenie. Oznacza to, że podatnik obowiązany jest sam obliczyć należny podatek i złożyć odpowiedni formularz PIT, w zależności od źródła osiąganych dochodów oraz osoby będącej płatnikiem. Tym ostatnim jest podmiot obliczający i wpłacający zaliczki na podatek dochodowy. Dwa najpopularniejsze i najczęściej składane formularze PIT to formularz PIT-36 i PIT-37.

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się najczęściej za pomocą formularza PIT-36. Jest on wypełniany i składany jest przez podatników, którzy uzyskali dochód i rozliczyli zaliczki na podatek dochodowy bez pośrednictwa płatnika (np. pracodawcy), tj. sami obliczają i wpłacają zaliczki na podatek dochodowy, a przy tym rozliczają się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej progresywnej (18%-32%). Formularz PIT-36 będzie właściwy również w sytuacji, gdy część dochodów uzyskana była za pośrednictwem płatnika (np. wynagrodzenie z tytułu umowę o pracę), a część bez pośrednictwa płatnika wraz z obowiązkiem samodzielnego obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy (np. dochód z jednoosobowej działalności gospodarczej, dochód wspólników spółek osobowych opodatkowanych PIT).

Podatnicy, którzy zadeklarowali rozliczanie się za pomocą podatku liniowego składają deklarację PIT-36L, w zakresie dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym.

Natomiast podatnicy, którzy rozliczają się wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym zobowiązani są wypełnić i złożyć formularz PIT-28.

W sytuacji, gdy wszystkie dochody bez względu na ich źródło były rozliczane przez płatnika, którym nie jest podatnik (np. pracodawcę), właściwym formularzem jest formularz PIT-37.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1426).

Zobacz także: