Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  P

Partner

Zgodnie z art.  86 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Natomiast zgodnie z art.  87 § 1 k.s.h.partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 lub w odrębnej ustawie.

Powyższy przepis reguluje zdolność do bycia wspólnikiem spółki partnerskiej, które to ograniczenie wyróżnia ją na tle innych spółek osobowych. Partnerami mogą być jedynie osoby fizyczne, co wyklucza możliwość tworzenia złożonych struktur organizacyjnych przy uczestnictwie innych osób ustawowych lub osób prawnych jako członków spółki partnerskiej (B. Sołtys, Bariery rozwoju osobowych spółek wielodyscyplinarnych z udziałem regulowanych zawodów prawniczych, Rejent (zeszyt specjalny) 2014, nr 12, s. 234).

Możliwość taka jest wyłączona nawet wtedy, gdy jednostka organizacyjna sama dysponuje uprawnieniami do wykonywania wolnego. Wspólnikiem spółki partnerskiej nie może być spółka cywilna, która nie jest odrębnym podmiotem prawa, ale wszyscy jej wspólnicy mogą zostać partnerami.

Partnerami w spółce partnerskiej mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Wspólnikiem w takiej spółce nie może być więc w szczególności spółka handlowa (osobowa albo kapitałowa) z udziałem osób uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów, lecz tylko bezpośrednio te osoby. Nie może być także wspólnikiem (partnerem) osoba fizyczna, która, co prawda, chciałaby wykonywać wolny zawód, ale nie ma odpowiednich uprawnień (np. znachorzy, a także lekarze, wobec których orzeczono we właściwym trybie zakaz wykonywania zawodu, nie mogą założyć lekarskiej spółki partnerskiej).

Art. 87 § 1k.s.h. in fine stanowi, że katalog wolnych zawodów może być uzupełniany przez inne ustawy niż Kodeks spółek handlowych. Pojęcie wolnego zawodu w prawie polskim nie jest zatem pojęciem, które można odnosić do dowolnej aktywności zawodowej, polegającej na profesjonalnym świadczeniu usług, ale ma charakter normatywny, tj. dopiero wtedy, gdy przepis prawa zaliczy dany zawód do „wolnych”, nadaje mu to ten charakter. Do chwili wydania stosownej regulacji prawnej nie są więc wolnymi zawodami w sensie prawnym takie np. zawody: makler giełd towarowych, doradca finansowy, analityk giełdowy, inżynier o innej specjalności niż budownictwo czy też inżynier niemający uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, nauczyciel języków obcych.

Ustawy szczególne mogą nakładać dodatkowe wymagania na przedstawicieli wolnych zawodów chcących wykonywać zawód w ramach spółki partnerskiej czy też innej spółki osobowej (np. wymaganie niepozostawania jednocześnie w stosunku pracy, co dotyczy radców prawnych).

Stan prawny: 31 października 2022 r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.).

Zobacz także: