Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  Z

Zwykły zarząd

Do czynności zwykłego zarządu zalicza się wszelkie czynności, mające na celu utrzymanie rzeczy w dotychczasowym stanie oraz zarządzanie nią, dla umożliwienia korzystania z niej i pobierania pożytków.Jeżeli własność rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom, do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli.

Kodeks cywilny Art. 199 i dalsze

Przepisy prawa nie podają definicji zarządu rzeczą wspólną przez jej współwłaścicieli, a jak powszechnie wiadomo, jednym z podstawowych problemów współwłaścicieli rzeczy wspólnej jest takie ułożenie wzajemnych stosunków pomiędzy współwłaścicielami w zakresie korzystania i zarządzania rzeczą wspólną, a także ponoszenia wspólnie związanych z nią wydatków oraz ciężarów aby znaleźć porozumienie i zadowolić wszystkich współwłaścicieli rzeczy wspólnej.

Można wskazać, że zarząd rzeczą powinien prowadzić do określenia relacji pomiędzy współwłaścicielami rzeczy, tak by mogli oni podejmować zgodnie odpowiednie decyzje co do należącej do nich rzeczy.

Przepisy wprowadziły definicje tzw. zarządu zwykłego rzeczą oraz czynności, które zarząd ten przekraczają. Zgodnie z definicją wskazaną w art. 199 k.c „Do czynności zwykłego zarządu zalicza się wszelkie czynności, mające na celu utrzymanie rzeczy w dotychczasowym stanie oraz zarządzanie nią, dla umożliwienia korzystania z niej i pobierania pożytków. Jeżeli własność rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom, do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli”.

Zgodnie z przytaczaną w doktrynie i orzecznictwie interpretacją, zarząd rzeczy wspólnej należy rozumieć szeroko. W tym zakresie wypowiedział się m.in. Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 10 kwietnia 1991 roku wydanej w sprawie o sygn.. akt. III CZP 76/90, OSN 1991/10–12, poz. 117, wskazując, że „pojęcie zarządu majątkiem wspólnym należy rozumieć szeroko. Zarząd ten obejmuje całokształt dotyczących majątku wspólnego czynności prawnych oraz działań faktycznych, a wśród nich czynności, których treścią jest zarówno zobowiązanie się do zbycia prawa majątkowego stanowiącego składnik majątku wspólnego, jak i przeniesienie takiego prawa na inną osobę.”
Ponadto, jak zostało wskazane w komentarzu do ustawy kodeks cywilny
„Zgodnie z przeważającymi stanowiskami doktryny, przez zarząd rzeczą wspólną należy rozumieć podejmowanie wszelkich czynności i decyzji dotyczących przedmiotu prawa, koniecznych zarówno w toku normalnej eksploatacji rzeczy, jak i w sytuacjach wykraczających poza ten tok, które obejmują sferę utrzymania, zabezpieczenia i eksploatacji rzeczy”2


Właściciele rzeczy wspólnej, przed podjęciem czynności dotyczącej zarządu rzeczą wspólną, powinni poddać analizie, czy planowana przez nich czynność nie wykracza poza zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U 2020.1740 t.j.)

   K. Krziskowska [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018, art. 199.

Lista przydatnych materiałów