Słownik pojęć


  Z

Zobowiązanie przemienne

Jest to zobowiązanie, którego wykonanie może nastąpić przez spełnienie jednego z kilku świadczeń, zależnie od wyboru osoby do tego uprawnionej. Jest nią dłużnik, chyba że z czynności prawnej, z ustawy lub z okoliczności wynika, iż uprawnionym jest wierzyciel bądź osoba trzecia. Wyboru świadczenia dokonuje się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie, która może wyznaczyć na to termin i po bezskutecznym jego upływie uprawnienie dokonania wyboru przechodzi na druga stronę.
Kodeks cywilny Art. 365