Słownik pojęć


  Z

Zastaw na prawach

Przedmiotem zastawu mogą być także prawa, a ściślej nie tylko rzeczowe składniki majątku lecz także niematerialne składniki majątku (akcje, udziały, prawa autorskie, patenty). Przedmiotem zastawu na prawach mogą być tylko majątkowe prawa zbywalne.
Kodeks cywilny Art. 327 - 335