Słownik pojęć


  Z

Zamówienie publiczne

„Zamówieniem publicznym” zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dalej jako: Ustawa – jest umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

W związku z powyższym pojęciem zamówienia publicznego objęte jest zarówno procedowanie w trybie publicznym (przypisanym Ustawą) pomiędzy zamawiającym, dostawcą, a wykonawcą. Aby więc mówić o zamówieniu publicznym, niezbędne jest stwierdzenie, że ma powstać stosunek zobowiązaniowy, który wynikać będzie z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą usług, dostawcą czy wykonawcą robót budowlanych, a zamawiającym, z ustalonym za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzeniem.

Definicja zamówienia publicznego nie zawiera jednak przesłanki pochodzenia środków na zapłatę z określonych źródeł, co oznacza, że zamówienie publiczne nie jest związane wyłącznie z wydatkiem środków publicznych. Przykładem zamówień finansowanych ze środków prywatnych mogą być zamówienia udzielane przez tzw. zamawiających sektorowych, wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 4. Jednak dla powstania obowiązku stosowania ustawy dla podmiotów objętych zakresem regulacji art. 3 ust. 1 pkt 5[1]pochodzenie środków będzie miało fundamentalne znaczenie[2].

Zezwolenia publiczne są realizowane w formach:

- przetargu nieograniczonego lub

- przetargu ograniczonego.

Wyjątkowo w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 1 lit. b Ustawy, można udzielić zamówienia z tzw. „wolnej ręki”.

Co do zasady wynagrodzenie będzie miało charakter świadczenia pieniężnego. Jednakże istnieją odrębne regulacje obejmujące inne świadczenia wzajemne, przykładowo wyjątkowy charakter koncesji na roboty budowlane, gdzie wynagrodzeniem jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub takie prawo wraz z zapłatą, a która to koncesja została wyłączona z zakresu ustawy ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

--

[1] Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej „zamówieniami”, przez inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:

a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1–3a,

b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;

[2] Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz., LEX, 2014.