Słownik pojęć

  P

Przestrzeń wirtualna

Nowe pojęcie w obiegu społeczno-gospodarczej działalności utrwalone w zwyczaju, mające zastosowanie dla zjawisk i czynności w cyberprzestrzeni.

Należy można przez nią rozumieć nieistniejące w sensie fizycznym otoczenie, stworzone przy wykorzystaniu technologii informatycznej, składające się z plików, stron internetowych, aplikacji oraz procesów, tworzące pewną funkcjonalną całość, do którego dostęp uzyskiwany jest poprzez systemy teleinformatyczne.

Przestrzeń wirtualna jest elementem, czy też przedmiotowo mieści się w definicji cyberprzestrzeni, która wobec postępującej informatyzacji, jest już definiowana legalnie w aktach prawnych wielu państw, instytucji i organizacji. Definicję cyberprzestrzeni przedstawiła Komisja Europejska uznając, iż jest to wirtualna przestrzeń, w której krążą elektroniczne dane przetwarzane przez komputery PC z całego świata. W Polsce pojęcie cyberprzestrzeni zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.851 t.j.). Przepis art. 2 ust. 1b przywołanej ustawy stanowi, że przez cyberprzestrzeń rozumie się przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.

W przestrzeni wirtualnej tworzone są i wprowadzane przy wykorzystaniu technologii informatycznej, odrębne światy mające imitować światy rzeczywiste lub kreować nowe poprzez multimedialne tworzenie całego zespołu elementów danego świata tj.: obrazów postaci, przedmiotów, obiektów przestrzeni i zdarzeń. Inaczej, to taka przestrzeń wykreowana w postaci cyfrowej, która może mieć, ale najczęściej nie ma odpowiedników w świecie realnym, tworząc obszar tzw. 3D, stanowiący przestrzeń wirtualną, w której może się poruszać użytkownik lub może ją zagospodarowywać.

Przykładem takich wyodrębnionych w przestrzeni wirtualnej światów są gry komputerowe. W których przestrzeni użytkownicy za pomocą wytworzonych avatarów dokonują rozmaitych czynności, posługują się przedmiotami, wchodzą ze sobą w relacje np. kupują od siebie przedmioty wytworzone w grze za wirtualną walutę świata gry. Coraz częściej spotyka się handel przedmiotami ze świata gry odbywającymi się poza przestrzenią wirtualnego świata, należy jednak zawsze dokładnie zapoznać się z regulaminem gry. Niektórzy z wydawców gier umożliwiają bowiem obrót przedmiotami wirtualnymi jedynie na własnych platformach. O dokonywaniu czynności prawnych, dotyczących przedmiotów wirtualnych przeczytasz w uwagach do umowy sprzedaży przez przedsiębiorcę „przedmiotów wirtualnych” i zapoznając się z samą umową. Zobacz także hasło w słowniczku: „treści cyfrowe”.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.851 t.j.)