Słownik pojęć


  P

Przedawnienie


Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że po upływie określonego terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia swojego świadczenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia wierzyciel ma ograniczone możliwości dochodzenia swego prawa. Skutek przedawnienia polega na tym, że dłużnik uzyskuje prawo zgłoszenia zarzutu wyłączającego możliwość dochodzenia wykonania świadczenia przed sądem. Przedawnienie roszczenia nie oznacza jednak, iż ono wygasa, a jedynie, iż wykonanie go nie może być przymusowo dochodzone na drodze postępowania sądowego.

W związku z powyższym, jeżeli wierzyciel składa pozew o zasądzenie roszczenia przedawnionego, to dłużnik w swoim interesie powinien przed sądem podnieść zarzut przedawnienia, co będzie skutkowało oddaleniem powództwa.

Przedawnieniu ulegają jedynie roszczenia majątkowe.

Co do zasady termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. W kodeksie cywilnym oraz innych ustawach istnieje wiele uregulowań skracających bądź przedłużających terminy przedawnienia, przykładowo: 1 rok dla roszczeń z umowy przewozu, 2 lata dla roszczeń z umowy o dzieło, 20 lat dla roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody wyrządzonej w wyniku popełnienia przestępstwa. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane przez czynność prawną.