Słownik pojęć

  P

Partnerzy

Pojęcie „partnerów” odnosi się w prawie spółek handlowych do jednej ze spółek osobowych stypizowanych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (k.s.h.). Partnerzy to wspólnicy spółki partnerskiej. Spółka partnerska jest uregulowana w przepisach art. 86 – 94 Kodeksu.

Zgodnie z art. 86 k.s.h.:

§ 1.Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

§ 2. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej”.

Art. 87 stanowi, że:„partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 lub w odrębnej ustawie. Wykonywanie wolnego zawodu w spółce może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań przewidzianych w odrębnej ustawie”.Na mocy art. 87 k.s.h.: partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza (czyli farmaceuty), architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego”.=

Należy pamiętać, że:„w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

 Ustawodawca określił sposób ponoszenia odpowiedzialności przez wspólnikówspółki partnerskiej. Zgodnie z art. 95 k.s.h. partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązanie spółki, które powstały w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów. Nie ponosi także odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wyniku działania i zaniechania zatrudnionych przez spółkę, które podlegają kierownictwu innego partnera.Należy jednakże pamiętać, że w praktyce może być trudne ścisłe i precyzyjne wyodrębnienie konkretnych czynności wykonywanych przez pracownika zatrudnionego w spółce partnerskiej, a wykonującego czynności na rzecz danego partnera i pod jego kierownictwem przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki, od czynności wykonywanych przez tego pracownika w ramach zatrudnienia w spółce – dla spółki partnerskiej

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1526 ze zm.).