Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Twój kontakt z urzędem

Przedsiębiorco pamiętaj, że niektóre inwestycje wymagają wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję środowiskową należy zawsze uzyskać jeszcze przed uzyskaniem decyzji koncesyjnej albo pozwolenia czy zezwolenia na realizację przedsięwzięcia.

Pozwolenie na budowę jest dokumentem wydawanym w drodze decyzji administracyjnej, zezwalającym na rozpoczęcie i prowadzenie budowy „obiektowej" lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 prawa budowlanego). Bez pozwolenia na budowę nie można rozpocząć budowy budynku ani innych robót budowlanych.

Prowadząc działalność gospodarczą warto zastanowić się nad uzyskaniem oferowanej przez różne instytucje pomocy publicznej, dla ułatwienia czy też przyspieszenia rozwoju Twojej firmy. W chwili obecnej w Polsce przedsiębiorcy mają szeroką gamę możliwości uzyskania pomocy publicznej, poczynając od zwolnienia z podatku, a kończąc na uzyskaniu dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na danym terenie ma możliwość zgłaszania uwag zarówno do istniejącego planu, jak i do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego tego terenu. Uwagi do planu lub jego projektu może wnieść każdy, kto kwestionuje istniejący plan lub ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo wnosi uwagi na etapie sporządzania planu. Poza tym istnieje możliwość zgłoszenia uwag do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Przedsiębiorcy składają wiele pism do organów administracji publicznej. Często zdarza się jednak, iż składany wniosek jest np. niejasny czy też błędnie zatytułowany. Co w takiej sytuacji stanie się z Państwa wnioskiem i jakie obowiązki w tym zakresie mają organy administracji mogą dowiedzieć się Państwo z przedstawianego poniżej przykładu. Dotyczy on, bowiem zastosowania obowiązującej w postępowaniu administracyjnym zasady falsa demonstratio non nocet według, której błędne oznaczenie sprawy nie powinno pociągać za sobą automatycznie odmowy jej rozpoznania. W świetle tej zasady organy administracji publicznej mają obowiązek „odczytania” treści żądania strony w sposób niepowodujący dla niej niekorzystnych konsekwencji. Poniżej wskazujemy, iż przywołana zasada nie ma jednak charakteru bezwzględnego przedstawiając przykładowe sytuacje, w których nie znajdzie zastosowania.

Tytułem wstępu warto przypomnieć, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje:

- ustalenie przeznaczeni terenu;
- rozmieszczenie inwestycji celu publicznego;
- określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

W art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zwalnia od opodatkowania „dostawę” czyli sprzedaż terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. W praktyce pojawił się problem, gdyż Urzędy Skarbowe uważały, iż dla określenia przeznaczenia danego terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decydujące znaczenie ma przeznaczenie terenu określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Natomiast podatnicy stali na stanowisku, iż w razie braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego wiążące są zapisy w ewidencji gruntów i budynków. W tym kazusie przedstawiamy jak tę kwestię rozwiązał Naczelny Sąd Administracyjny.

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z koniecznością uzyskiwania decyzji, składania wniosków, oświadczeń w odpowiednich urzędach i przed odpowiednimi organami samorządu terytorialnego czy administracji rządowej. Nierozłącznym elementem towarzyszącym prowadzeniu działalności, są więc kontakty z administracją publiczną. Kontakty te powinny odpowiadać określonym prawnie standardom. W przedstawionym przykładzie wskazujemy na jedną z podstawowych reguł sposobu prowadzenia postępowań przed organami administracji- zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej.

Przepis art. 59 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 poz. 778), znajduje odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, dokonanej w sposób niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na przykładzie omawianego rozstrzygnięcia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego możecie Państwo poznać prawa i roszczenia przedsiębiorcy w związku ze złożeniem skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w sposób niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Plan zagospodarowania przestrzennego określa także warunki realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych możliwych do zrealizowania na danym obszarze, w tym warunki obsługi w zakresie infrastruktury. Dlatego zanim przedsiębiorca przystąpi do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, musi sprawdzić czy jest to możliwe na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.