Poradnik biznesowy

Umowa a porozumienie

W polskim porządku prawnym  „umowa” i „porozumienie” często są stosowane zamiennie. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego porozumienie oznacza zgodę na coś, wzajemne zrozumienie lub umowę, układ.  Wobec braku definicji ustawowej, zgodnie z powszechnym poglądem za umowę uznaje się natomiast czynność prawną, składająca się z dwóch elementów koniecznych – uczestnictwa co najmniej dwóch stron i ich zgodnego oświadczenia Umowy, jako najdonioślejsze wśród czynności prawnych, zostały uregulowane przez polskiego ustawodawcę w księdze trzeciej kodeksu cywilnego dotyczącej prawa zobowiązań. Księga ta zawiera zarówno regulacje wspólne dla wszystkich umów, jak i przepisy dotyczące poszczególnych ich typów.

Jak zostało wskazane, zgodne oświadczenie stron jest elementem koniecznym umowy. Wobec tego granica pomiędzy porozumieniem a umową zaciera się, bowiem porozumienie stanowi jeden z jej elementów

Przykładem tego, że trudno odróżnić jest te dwa terminy może być definicja  porozumienia z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w świetle której rozumie się przez nie: a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki. Wskazana definicja wskazuje, że porozumienie jest umową.

W doktrynie wskazuje się, że „wzajemne zrozumienie” określane jest mianem konsensu[1]. Posługiwanie się terminem „porozumienie” w przypadku umowy może być terminem zbyt  ogólnym, odnoszącym się bowiem do pomyślnego etapu procesu komunikowania się ludzi między sobą. Można więc stwierdzić, że porozumienie oznacza ustalenie wspólnego, zgodnego stanowiska w danej sprawie, a także pomyślny etap procesu komunikowania się (porozumienie w znaczeniu potocznym). Termin ten może także oznaczać zgodną wolą stron dotyczącą wywołania bądź unicestwienia skutków czynności prawnej (porozumienia zbliżone charakterem do umów cywilnoprawnych, porozumienia międzynarodowe, porozumienia administracyjne, porozumienie dotyczące ustania stosunku prawnego). W polskim porządku prawnym porozumienie występuje zarówno w znaczeniu potocznym , jak również w znaczeniu czynności prawnej – np. o porozumienie zbliżone do umowy cywilnoprawnej, porozumienia międzynarodowe i administracyjne

Jeżeli zastanawiasz się, jaka jest różnica między tymi dwoma terminami zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas tabelą. Zostały w niej przedstawione formy zawarcia umowy i porozumienia, ich rodzaje, a także sposoby rozwiązania.


[1] Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006, s. 117; W. Czachórski, Zobowiązania, Warszawa 1994, s. 129; Prawo cywilne, red. S. Grzybowski, Warszawa 1981, s. 66

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Umowa a porozumienie

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT