Poradnik biznesowy

Formy zawarcia umowy

Przedstawiamy Państwu poradnik zawierający zestawienie najczęstszych trybów, w ramach których zawierane są umowy zarówno w obrocie profesjonalnym, konsumenckim, jak i powszechnym. Wśród nich możemy wyróżnić tryb:

  • oferty;
  • negocjacji;
  • przetargu;
  • aukcji.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w prawie polskim nie istnieje przymus zawarcia umowy w określonym trybie. Z tego względu kodeksowe zasady zawierania umów będą miały przede wszystkim zastosowanie w przypadku sporu stron. W każdym innym przypadku umowa może zostać zawarta w indywidualnym trybie wypracowanym przez kontrahentów. W praktyce często strony decydują się na zawarcie umowy w trybie mieszanym, np. oferty i negocjacji. Strony mogą wpływać na kształt zawieranej umowy również poprzez uprzednie zawieranie np. umów przedwstępnych, ramowych, listów intencyjnych lub innych porozumień.

Wspólnym celem wszystkich trybów (czystych i mieszanych) jest osiągnięcie przez strony porozumienia zwieńczonego zawarciem umowy. W literaturze owo porozumienie określa się mianem konsensu, tj. stanu, w którym obie strony skutecznie złożą oświadczenia woli obejmujące określone skutki prawne. Oświadczenia woli składane przez strony mogą mieć inne brzmienie, lecz mają mieć ten sam sens.

Brak konsensu nazywa się dyssensem. Jest to sytuacja, w której:

  1. strony mają świadomość, że ich oświadczenia woli przewidują inne skutki prawne (dyssens jawny). W takim przypadku umowa nigdy nie zostanie zawarta;
  2. wskutek błędnej interpretacji oświadczenia woli drugiej strony, stronom wydaje się, że ich oświadczenia wywołują ten sam skutek prawny, podczas gdy w rzeczywistości każda ze stron ma na myśli inne skutki prawne (dyssens ukryty). W takim przypadku umowa może zostać zawarta. Przy czym w przypadku sporu, w pierwszej kolejności wzięta pod uwagę zostanie rzeczywista wola każdego z autorów oświadczenia woli, a dopiero następnie obiektywne kryteria wykładni ukształtowane przez przepisy prawa i orzecznictwo. Należy również pamiętać, że w takiej sytuacji mogą zostać spełnione przesłanki uchylenia się od skutków wadliwie złożonego oświadczenia woli, np. przesłanki złożenia oświadczenia woli pod wpływem błędu

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Formy zawarcia umowy

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT