Poradnik biznesowy

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia to tryb, który daje pracownikowi szansę na odpowiednie przygotowanie się do zakończenia współpracy. Zdarzają się jednak sytuacje – zawinione lub niezawinione przez pracownika, w których pracodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

Do takich sytuacji należy m.in. dopuszczenie się przez pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Pojęcie „ciężkiego naruszenia” było wielokrotnie analizowane i definiowane przez w orzecznictwie. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem sądów,  ciężkie naruszenie musi dotyczyć podstawowego obowiązku pracownika. Ocena, czy naruszenie obowiązku jest ciężkie, powinna uwzględniać stopień winy pracownika oraz zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. W pojęciu "ciężkie" naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" mieszczą się trzy elementy: bezprawność zachowania pracownika, naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy oraz zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę pracownika bez okresu wypowiedzenia także bez winy pracownika. Do takiej sytuacji należy m.in. jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż terminy wskazane w ustawie, uzależnione od okresu zatrudnienia (przedstawione w tabeli).

W jednym i drugim przypadku, tj. przy rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia pracownikowi służy prawo odwołania się do sądu pracy.

W załączonej tabeli zostały przedstawione obydwie formy rozwiązania umowy o pracę ze wskazaniem różnic i podobieństw.  Zostały w niej opisane m.in. długość okresów wypowiedzenia, przyczyny rozwiązania umowy o pracę w jednym i drugim trybie, termin ustania stosunku pracy oraz ochrona przed zwolnieniem.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem i poszerzania swojej wiedzy!

Stan prawny: 29 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2022.1510).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Rozwiązanie umowy

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT