Poradnik biznesowy

Zatrudnienie a delegowanie cudzoziemca

Przedsiębiorco, zatrudniasz w swojej firmie cudzoziemca albo oddelegowałeś go do czasowego wykonywania pracy w Polsce? Dowiedz się, jakie są twoje podstawowe obowiązki, kiedy powierzasz wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca zatrudnia cudzoziemca w Polsce czy też deleguje go do świadczenia usług na terytorium Polski, jako podmiot powierzający wykonanie pracy powinien zapewnić warunki zatrudnienia, które są zgodne z polskimi przepisami.

W przypadku, gdy cudzoziemiec jest zatrudniony/delegowany do Polski i wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, to zasadą jest, że jego warunki zatrudnienia nie mogą być mniej korzystne niż te, które gwarantują polskie przepisy prawa pracy. Warunki zatrudnienia dotyczą w szczególności:

  • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
  • wymiaru urlopu wypoczynkowego,
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ochrony pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego,
  • zatrudniania młodocianych i wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,
  • zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
  • wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Jeśli przedsiębiorca zamierza delegować cudzoziemca, który jest na stałe zatrudniony w jego przedsiębiorstwie mającym siedzibę oraz prowadzącym znaczną działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, powinien:

1) wyznaczyć osobę upoważnioną do reprezentowania swojego przedsiębiorstwa do kontaktów z Państwową Inspekcją Pracy (PIP), w tym do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień. Ta osoba powinna być dostępna, czyli przebywać na terytorium Polski w trakcie delegowania pracownika. Nie można wyznaczyć osoby, która w trakcie wykonywania usług przez delegowanych pracowników w Polsce przebywa w kraju siedziby  przedsiębiorstwa;

2) złożyć do PIP oświadczenie o delegowaniu najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi,

Należy pamiętać, że zmiana jakiejkolwiek informacji zawartej w oświadczeniu o delegowaniu wymaga pisemnego zawiadomienia PIP nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

Ponadto w okresie delegowania pracownika przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać na terytorium Polski w formie elektronicznej lub papierowej:

1) kopię umowy o pracę pracownika delegowanego na terytorium Polski lub inny równoważny dokument poświadczający warunki zatrudnienia w ramach stosunku pracy,

2) dokumentację dotyczącą czasu pracy pracownika delegowanego na terytorium RP
w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby przepracowanych godzin w danym dniu lub jej kopii,

3) dokumenty określające wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego na terytorium Polski wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego oraz dowody wypłaty takiej osobie wynagrodzenia lub ich kopie.

W tabeli zostały zestawione obydwie formy współpracy z cudzoziemcami. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią, aby dowiedzieć się m.in. jakie są obowiązki pracodawcy, który zatrudnia cudzoziemca i deleguje cudzoziemca do pracy (zarówno z państwa należącego do UE, jak i spoza) oraz jakie warunki cudzoziemiec powinien spełnić, aby został zatrudniony/delegowany.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735).

2) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1140).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Zatrudnienie a delegowanie cudzoziemca

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT