Poradniki

Zaliczka a zadatek

Pewnie niejednokrotnie zdarzyło Ci się słyszeć określenie takie jak zaliczka bądź zadatek.

Czy wiesz co one oznaczają? Czy potrafisz opisać czego dotyczą te umowy oraz wskazać różnice pomiędzy nimi? Poniżej pokrótce wyjaśniamy, czym są zaliczka oraz zadatek.

Zadatek został wskazany przez ustawodawcę w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej też jako „k.c.”).  Zgodnie z brzmieniem tej ustawy zadatek to świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej, wręczane drugiej stronie przy zawieraniu umowy – najczęściej przedwstępnej. Świadczenie wpłacane jest na poczet ceny / wynagrodzenia.

Natomiast zaliczka nie została zdefiniowana w przepisach prawa ale jest powszechnie stosowanym zabezpieczeniem umownym, którego stosowanie przez strony wywodzi się ze zwyczaju.

Jeżeli strony w umowie ustalą wpłatę zadatku bądź zaliczki a umowa zostanie wykonana w terminie oraz zgodnie z ustaleniami stron - nie istnieją większe różnice pomiędzy zaliczką a zadatkiem. Zapłacona pierwotnie kwota pomniejsza cenę końcową. Sytuacja zaczyna się komplikować w przypadku, gdy wystąpią nieścisłości lub braki dotyczące wykonania umowy, terminowego wykonania umowy bądź wykonania jej w sposób niezgodny z brzmieniem umowy.

Podstawową i zdecydowanie najistotniejszą różnicą pomiędzy tymi dwoma zabezpieczeniami jest fakt, że zadatek może w określonych ustawą przypadkach stanowić świadczenie bezzwrotne. Zgodnie z brzmieniem k.c. „w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi”.

Powyższe oznacza, że jeżeli strony umowy przedwstępnej dotyczącej np. zakupu samochodu, ustalą w niej, że kupujący wpłaci sprzedawcy zadatek w wysokości 5% wartości pojazdu, a następnie kupujący odstąpi od zawarcia umowy przyrzeczonej bez winy sprzedawcy, to sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu wpłaconego przez kupującego zadatku.

Oczywiście, należy pamiętać, że zgodnie z zasadą swobodnego kształtowania umów strony mogą dowolnie określić postanowienia dotyczące zaliczki i także zobowiązać stronę do jej zwrotu w całości bądź pomniejszoną o koszty poniesione przez stronę w związku z przygotowaniem do zawarcia / wykonania umowy.

Z uwagi na problematykę omawianego powyżej zagadnienia oraz powszechne stosowanie zadatku i zaliczki jako zabezpieczenia umowy przygotowaliśmy Poradnik, w którym dokonujemy porównania tych dwóch zagadnień wskazując ich podstawę prawną, różnice i podobieństwo. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszym poradnikiem poznasz różnice pomiędzy tymi zabezpieczeniami i unikniesz w przyszłości ich ewentualnego pomylenia.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Zaliczka a zadatek

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny