Poradnik biznesowy

Środki zaskarżenia

W dzisiejszym wpisie przedstawimy różnice pomiędzy przysługującymi stronie środkami zaskarżenia od niekorzystnego rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może podjąć odpowiednie kroki zmierzające do zmiany takiego orzeczenia poprzez wniesienie odpowiedniego środka zaskarżenia. W zależności od rodzaju postępowania stronie przysługują różne sposoby odwołania.
Należy wskazać, że od wyroku Sądu I Instancji w sprawie cywilnej przysługuje apelacja do Sądu II Instancji (okręgowego lub apelacyjnego). Apelację należy wnieść za pośrednictwem Sądu I Instancji. Oznacza to, że apelacja powinna być ona złożona w biurze podawczym Sądu I Instancji lub wysłana listem poleconym na adres Sądu I Instancji.

Sprzeciw natomiast przysługuje pozwanemu w przypadku otrzymania nakazu zapłaty z Sądu w tzw. postępowaniu upominawczym. Istotną cechą sprzeciwu jest fakt, że należy go wnieść do Sądu, który wydał nakaz zapłaty, nie zaś tak jak w przypadku powyższych środków do Sądu II Instancji za pośrednictwem Sądu I Instancji.

Jeżeli natomiast nakaz zapłaty został wydany w tzw. postępowaniu nakazowym pozwanemu przysługuje prawo do wniesienia zarzutów. Informacja, w jakim postępowaniu został wydany nakaz wynika z jego treści. Ze sprzeciwem mamy także do czynienia w przypadku wydania tzw. wyroku zaocznego (wyrok ten jest wydawany, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę, albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, chyba że pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności, albo składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie).

Wszystkie pisma są pismami terminowymi, w związku z czym należy pamiętać o ich wniesieniu w odpowiednim czasie zgodnie z otrzymanym pouczeniem z Sądu.

Dla osiągnięcia pełnej skuteczności każde z tych pism powinno zostać skonstruowane zgodnie z zasadami wyrażonymi w przepisach je regulujących, dlatego też chcąc uzyskać pewność, że pismo zawiera odpowiednie zarzuty, wnioski, podstawy faktyczne i prawne warto skorzystać z pomocy prawnej.

Koniecznie zapoznaj się z tabelką przygotowaną przez naszych ekspertów, aby sprawdzić, jakie są terminy oraz wymogi formalne dla poszczególnych pism.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Środki zaskarżenia

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT