Poradnik biznesowy

Nadzwyczajne i zwyczajne zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników jest organem władzy właścicielskiej – podejmuje strategiczne decyzje dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej wspólników.

Zgromadzenie wspólników może prowadzić swoje obrady w dwóch formach: zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

W dzisiejszym poradniku zestawiliśmy ze sobą dwa rodzaje zgromadzeń występujących w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników jest formą zgromadzenia wspólników, która odbywa się jeden raz w ciągu każdego roku kalendarzowego (z pewnym wyjątkiem w sytuacji, kiedy rok obrotowy w spółce zoo jest dłuższy niż jeden rok kalendarzowy).

Zgromadzenie to powinno się obyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. Najczęściej rok obrotowy w spółce określa się na odpowiadający rokowi kalendarzowemu (od 1 stycznia do 31 grudnia), zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się do końca czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.

Jaki jest zakres kompetencji zwyczajnego zgromadzenia wspólników? Przedmiotem obrad tej formy zgromadzenia wspólników spółki zoo powinny być uczynione 3 kwestie:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;
  • podział zysku albo pokrycie straty osiągniętej przez spółkę zoo w poprzednim roku obrotowym;
  • udzielenie członkom zarządu (ewentualnie członkom innych organów albo likwidatorowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym – absolutorium to w pewnym uproszczeniu zwolnienie od odpowiedzialności wobec spółki związanej z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem sprawowanej funkcji.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników natomiast to każde inne zgromadzenie wspólników, inne od zwyczajnego zgromadzenia.

W związku z tym, w ramach nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki zoo mogą być rozpatrywane wszystkie kwestie oraz podejmowane uchwały we wszystkich pozostałych sprawach. Jako przykład takich spraw możemy podać na przykład: zmiany w umowie spółki, zmiany w składzie organów spółki (w szczególności wybieranie oraz odwoływanie członków zarządu), czy wreszcie uchwały dotyczące likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo przekształcenia tej spółki.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje decyzje związane z zakończeniem każdego kolejnego roku obrotowego w spółce – zwłaszcza decyzje dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku. Wszystkie inne decyzje podejmowane są przez Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników – ta forma zgromadzenia wspólników może odbywać się w dowolnym terminie.

Zapoznaj się z poradnikiem przygotowanym przez naszych ekspertów aby poznać najważniejsze podobieństwa i różnice nadzwyczajnego i zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Nadzwyczajne i zwyczajne zgromadzenie wspólników

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT